Lista obiektów

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Lista obiektów

Banie, Kościół Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

sn / 03.01.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

    

Będargowo, Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamknięta od wschodu, pierwotnie z prostokątną wieżą zachodnią. Od północy widoczne szwy muru istniejącej kiedyś zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, ułożonych jednak w regularne warstwy, dzięki dużej ilości zaprawy wapiennej.

    

Biały Kościół, Kościół NMP

sn / 26.03.2017

Wzniesiony ok. połowy XIII wieku z łamanego granitu i obrobionych ciosów kamiennych był pierwotnie budowlą jednonawową z wydzielonym, prosto zamkniętym prezbiterium i prostokątną wieżą nad zachodnią częścią nawy mieszczącą emporę. Pierwszy raz wzmiankowany w 1264 r.

    

Cieszyn, Kościół śś. Mikołaja i Wacława, Rotunda Cieszyńska

sn / 03.01.2017

Budowla centralna z apsydą od wschodu, zachodnim wejściem i zachodnią emporą. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z płaskich starannie dobranych ciosów wapiennych tworzących lico wewnętrzne i zewnętrzne w układzie opus emplectum. Pełniła funkcję kaplicy zamkowej i kościoła grodowego.

    

Czerwińsk nad Wisłą, Kościół Zwiastowania NMP

sn / 03.01.2017

Opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku, ufundowane zostało przed rokiem 1155. Fundatorem Czerwińska był biskup płocki Aleksander z Malonne. Z ostatnich badań archeologicznych wynika, że zasadnicze zręby kościoła wzniesione zostały już na początku II poł. XII wieku.

    

Dziekanowice, Kościoł śś. Marii Magdaleny i Mikołaja

sn / 31.03.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z ciosów piaskowca, jako niewielka jednonawowa budowla z prosto zamkniętym prezbiterium.

    

Gardno, Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

sn / 03.01.2017

Wzniesiony przed rokiem 1242 z kwadr granitowych jako budowla jednonawowa, z wyodrębnionym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zachowany pierwotny układ i bryła świątyni.

    

Gdańsk-Oliwa, Kościół zespołu klasztornego cystersów, Katedra Oliwska

sn / 16.04.2017

Kościół klasztorny pw. Trójcy Świętej, NMP i św. Bernarda jest trójnawową bazyliką z transeptem. Ufundowany w 1186 r., wielokrotnie przebudowywany. Łączy w sobie style od romańskiego przez gotyk po barok.

    

Giebło, Kościół św. Jakuba

sn / 11.04.2017

Jest budowlą, której tylko 3 lat zabrakło do bezdyskusyjnego miana jednej z pereł polskiego romanizmu. Wzniesiony pod koniec I poł. XIII wieku, przetrwał liczne zawieruchy w niezmienionym praktycznie stanie aż do roku 1911, kiedy to z inicjatywy miejscowego proboszcza i wbrew apelowi zamieszczonemu w sprawozdaniu ówczesnej Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce dokonano jego gruntownej przebudowy.

    

Giecz, Kościół św. Mikołaja

sn / 03.01.2017

Wzniesiony pod koniec XII w. z kostki granitowej jest obiektem jednonawowym, z krótkim przęsłem prezbiterialnym zakończonym półkolistą apsydą.

    

Gniezno, Kościół Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha, Katedra Gnieźnieńska

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, którego budowę rozpoczęto w 1343 a ukończono w roku 1512, kryje w swoich podziemiach relikty trzech poprzednich, murowanych budowli, dwóch przedromańskich i romańskiej katedry.

    

Gościszów, Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w II ćw. XIII wieku ze starannie dopasowanych ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym wieloboczną apsydą.

    

Goźlice, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony przed połową XIII wieku z ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium o nieznanym zakończeniu i z emporą w części zachodniej.

    

Grudziądz, Most Bramy Toruńskiej

sn / 27.03.2017

Wchodził w skład niezachowanego zespołu bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toruńskiej świadczy o tym, że był pierwszym elementem całego założenia budowlanego.

    

Grzegorzowice, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Pierwotna świątynia wzniesiona została prawd. na początku XIV wieku z kamienia łamanego, jako budowla centralna z półkolistą apsydą od wschodu. Obecnie pełni funkcję prezbiterium zbudowanego w XVII wieku kościoła.

    

Imielno, Kościół św. Mikołaja

sn / 27.03.2017

Wzniesiony ok. 1224 r. w kręgu oddziaływań architektury cysterskiej z kamiennych ciosów wapienia pińczowskiego.

    

Inowłódz, Kościół św. Idziego

sn / 03.01.2017

Świątynię według nowożytnej płyty inskrypcyjnej wybudowano w 1082 roku z fundacji Władysława Hermana, jednak w rzeczywistości pochodzi ona prawdopodobnie z XII w. (najpóźniej z 1138 roku) i jest fundacją Bolesława Krzywoustego.

    

Inowrocław, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Największy w Polsce kościół jednonawowy, pomimo, że poddany na początku XX wieku gruntownej reromanizacji, stanowi jeden z symboli polskiego romanizmu.

    

Jędrzejów, Zespół klasztorny cystersów

sn / 27.03.2017

Opactwo jędrzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zostało ufundowane w 1140 r. Składa się z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP i usytuowanych od południa zabudowań na planie czworoboku, z których w okresie romańskim powstały tylko skrzydło wschodnie i południowe, w znacznej części już nieistniejące, bo rozebrane w XIX wieku.

    

Kałków, Kościół Narodzenia NMP i św. Jerzego

sn / 03.01.2017

Orientowany, zbudowany z cegły w układzie wendyjskim, na planie krzyża równoramiennego, z wieżą nad nawą, transeptem i prezbiterium, flankowanym przez dwa aneksy. Datowany na połowę XIII wieku, wg legendy przypisywany templariuszom.

    

Kamień Pomorski, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Kościół ceglany z partiami murów z granitowych kwadr, niejednolity stylowo. Ufundowany przez księcia pomorskiego Kazimierza I w roku 1176 kiedy to z Wolina przeniesiono do Kamienia stolicę biskupią.

    

Kazimierz Biskupi, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Romański, powstał w drugiej połowie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny układ świątyni jednonawowej z prezbiterium zamkniętym apsydą zachowany w obrębie zewnętrznych murów, naruszyły jednak liczne przebudowy.

    

Kołbacz, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół pocysterski, złożony z kościoła i usytuowanego po jego południowej stronie założenia klasztornego, z którego do naszych czasów zachowało się jedynie skrzydło zachodnie, tzw. dom konwersów, oraz dom opata.

    

Koprzywnica, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła św. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie północnej z którego zachowało się tylko skrzydło wschodnie. Pozostałe skrzydła powstały po epoce romanizmu i zostały ostatecznie rozebrane w okresie międzywojennym.

    

Kościelec (pow. kaliski), Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Pierwotnie jednonawowy, zakończony półkolistą apsydą, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 połowie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej świątyni.

    

Kościelec Kolski, Kościół św. Andrzeja

sn / 09.04.2017

Wzniesiony w II połowie XII wieku z ciosów piaskowca, jako mała budowla jednonawowa, od wschodu zamknięta półkolistą apsydą i z emporą od zachodu. Stanowi prezbiterium dzisiejszego kościoła.

    

Kościelec Kujawski, Kościół św. Małgorzaty

sn / 03.01.2017

Kościół został zbudowany ok. 1200 roku przez ród Awdańców. Była to jednonawowa, orientowana budowla, powstała z ciosów granitowych, z prostokątnym prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą i czworoboczną wieżą.

    

Kościelec Proszowicki, Kościół św. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I połowie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wisława z Kościelca. Ze względu na swoją okazałość jest kościołem niezwykłym jak na świątynię wiejską.

    

Kościelniki Średnie, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zbudowany w I poł XIII wieku z łamanego kamienia. Niesklepiony.

    

Kotłów, Kościół Narodzenia NMP

sn / 15.04.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z dokładnie obrobionych ciosów granitowych, jako duża budowla jednonawowa, z jednoprzęsłowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą.

    

Kraków, Kościół św. Andrzeja

sn / 03.01.2017

Kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został zbudowany w XI w. poza murami ówczesnego miasta. Fundatorem był najprawdopodobniej wojewoda Sieciech.

    

Kraków, Kościół św. Augustyna

sn / 31.03.2017

Obecna budowla zawiera znaczne pozostałości drugiego romańskiego kościoła w tym miejscu. Pierwszy powstał w II poł. wieku XII i w roku 1241 został całkowicie zniszczony przez Tatarów. Z tego kościoła zachował się w podziemiach dość duży fragment muru w wątku grand appareil.

    

Kraków, Kościół św. Salwatora

sn / 31.03.2017

Obecna jednonawowa postać kościoła pochodzi z początku XVII wieku i jest wynikiem adaptacji części wschodniej kościoła romańskiego, murowanego z ciosów piaskowca i kostki wapiennej.

    

Kraków, Kościół św. Wojciecha

sn / 26.03.2017

Kościół św. Wojciecha jest jedną z najstarszych świątyń krakowskich. Pomimo wielu ingerencji w jego wygląd, w podstawowej strukturze jest założeniem romańskim.

    

Kraków, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po północnej stronie zabudowań klasztornych, będących obecnie rozległym założeniem urbanistyczno - architektonicznym, skupionym wokół trzech wirydarzy, różniących się wielkością, kształtem i strukturą przestrzenną.

    

Kraków, Zespół klasztorny franciszkanów

sn / 27.03.2017

Ufundowany ok. roku 1237, w którym to franciszkanie zostali sprowadzeni do Krakowa. Składa się z kościoła i usytuowanych od południa zabudowań klasztornych. W swoich dziejach przeszedł wiele przebudów i odbudów, głównie po pożarach, ale mimo to w istniejących budowlach znaleźć dziś można zaskakująco wiele romańskich pozostałości.

    

Kraków-Mogiła, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów, składający się z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wacława oraz klasztoru na planie czworoboku, położonego przy kościele od południa.

    

Kraków-Tyniec, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Istniejący obecnie na tynieckim wzgórzu kompleks klasztorny złożony z kościoła i usytuowanych po jego południowej stronie zabudowań składających się z pięciu dwukondygnacyjnych skrzydeł otaczających dwa wirydarze z dodatkowym skrzydłem południowym i murami obronnymi, w niczym nie przypomina skromnych, pierwotnych założeń romańskiego opactwa.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Kościół śś. Stanisława i Wacława, Katedra Wawelska

sn / 03.01.2017

Obecna budowla jest trzecią kolejną, istniejącą w obrębie jej murów zewnętrznych. Pierwszą była tzw. katedra przedromańska wzniesiona niedługo po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Rotunda śś. Feliksa i Adaukta

sn / 03.01.2017

Przedromańska budowla centralna o układzie tetrakonchosu. Jej pozostałości znajdują się wewnątrz budynku nr 5 mieszczącego wystawę Wawel Zaginiony.

    

Krobia, Kościół św. Idziego

sn / 15.04.2017

Wzniesiony na przełomie XI i XII wieku z kamieni granitowych z grubsza tylko ociosanych, w technice opus emplectum, z użyciem ciosów piaskowcowych na narożach. Jednonawowy z prezbiterium o nieznanym zakończeniu i o nieznanym również zakończeni partii zachodniej, w której być może istniała empora.

    

Kruszwica, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 03.01.2017

Zbudowany w latach 1120-1140 jest trójnawową, filarową bazyliką wzniesioną na planie krzyża łacińskiego z ciosów granitowych i piaskowcowych.

    

Krzyworzeka, Kościół świętych Piotra i Pawła

sn / 06.03.2017

Kościół jest budowlą jednonawową z prosto zamkniętym prezbiterium i piętrową zakrystią od północy, wzniesioną z kamienia łamanego ok. roku 1264. Obecnie otynkowany, zachował swój pierwotny układ przestrzenny. Obok kościoła datowana na ten sam okres dzwonnica, na planie kwadratu.

    

Legnica, Zamek Piastowski

sn / 15.04.2017

Pierwszy murowany zamek w Legnicy wzniesiony został w czasach księcia Henryka Brodatego, a przed rokiem 1240 istniały już wszystkie zachowane do dziś niekiedy w formie reliktów, jego romańskie budowle.

    

Lubiń, Kościół św. Leonarda

sn / 03.01.2017

Budowla jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium zamkniętym półkolista apsydą. Wzniesiona przez benedyktynów z sąsiedniego opactwa jako kościół parafialny na początku XIII wieku.

    

Lubiń, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Złożony z kościoła pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie północnej. Romański kościół opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych głazów narzutowych różnej wielkości z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolnośląskiego, realizowany był w dwóch fazach.

    

Lublin, Donżon Zamku Lubelskiego

sn / 13.12.2019

Wzniesiony najpewniej w II połowie XIII wieku jako kamienno-ceglana wieża na planie koła podzielona kondygnacjami, z klatką schodową wewnątrz grubości muru.

    

Lwówek Śląski, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 15.04.2017

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, romańskiej trójnawowej bazyliki pozostała do dzisiaj dwuwieżowa fasada zachodnia o szerokości ok. 28 m, typowy westwerk, znany z dużej liczby kościołów niemieckich.

    

Mętno, Kościół Zwiastowania NMP

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w III ćw. XIII wieku ze starannie ociosanych kwadr granitowych o regularnym kształcie jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium dłuższym od nawy, wieżą zachodnią szerszą od nawy i zakrystią od południa.

    

Mieronice, Kościół św. Jakuba

sn / 03.01.2017

Obecny kościół pw. św. Jakuba posiada wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z cegły, w dolnej partii w układzie trzy wozówki na przemian z główką, w górnej w układzie wendyjskim. Wcześniejsza drewniana nawa została w wieku XV zastąpiona obecną murowaną.

    

Mogilno, Zespół klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Mogilno jest jedną z najstarszych osad wczesnośredniowiecznej Polski. Gród Polan istniał tu już na przełomie VIII i IX w. Pobenedyktyński zespół klasztorny złożony jest z kościoła obecnie pw. św. Jana Apostoła oraz usytuowanego po jego południowej stronie trójskrzydłowego klasztoru. Ufundowany został przez Kazimierza Odnowiciela w II połowie XI wieku.

    

Mokrsko Dolne, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 27.03.2017

Prezbiterium obecnego kościoła stanowi nawa niewielkiej świątyni romańskiej z I połowy XIII wieku.

    

Moryń, Kościół Ducha Świętego

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w całości z ciosów granitowych w II poł. XIII w. ma rzadko spotykaną na Pomorzu formę trzynawowej bazyliki z transeptem i wieżą z przejazdem na osi północ-południe.

    

Opatów, Kościół św. Marcina

sn / 03.01.2017

Wzniesiony z ciosów piaskowca w XII wieku jako trójnawowa bazylika z transeptem, dwoma wieżami od zachodu mieszczącymi emporę i trzema apsydami od wschodu.

    

Ostrów Lednicki, Relikty palatium z kaplicą

sn / 03.01.2017

Położony w południowej części średniowiecznego zespołu osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

    

Piaseczno, Kościół Matki Boskiej Królowej Różańca Świętego

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, składająca się pierwotnie w prostokątnej nawy, wyodrębnionego prezbiterium zakończonego półkolistą apsydą, a od zachodu wieży o tej samej szerokości co nawa.

    

Płock, Kościół NMP, Katedra Płocka

sn / 03.01.2017

Obecnie jest w całości budowlą renesansową. Powstała na fundamentach drugiej, romańskiej budowli w tym miejscu, z zachowaniem wymiarów i struktury przestrzennej poprzedniczki oraz wykorzystaniem części kamiennego materiału rozbiórkowego.

    

Pogwizdów, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

sn / 17.04.2017

Wzniesiony w 4 ćw. XIII wieku z kamienia łamanego z piaskowcowymi ciosami w narożach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z emporą i wieżą w części zachodniej, z dwuprzęsłowym, prosto zamkniętym prezbiterium oraz zakrystią po stronie północnej.

    

Poznań, Kościół śś. Piotra i Pawła, Katedra Poznańska

sn / 03.01.2017

Zbudowany w obrębie dawnych wałów podgrodzia, obecny jest budowlą gotycką wzniesioną w XIV i XV wieku, trzecim na tym miejscu i zawiera w sobie znaczące relikty kościoła przedromańskiego i romańskiego.

    

Poznań, Kościół św. Jana Jerozolimskiego

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z cegły w układzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa o dwóch przęsłach z prosto zamkniętym jednoprzęsłowym prezbiterium.

    

Prandocin, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w I. ćw. XII wieku, z fundacji rodu Odrowążów. Pierwotnie składał się z prostokątnej nawy, do której od wschodu przylegało niewielkie prezbiterium zakończone półkolistą apsydą i pełnił funkcję obronną.

    

Proszków, Kościół św. Anny

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w 1. poł. XIII wieku z łupanych kamieni polnych jako bezwieżowa, orientowana budowla jednonawowa, z prezbiterium zakończonym apsydą. Zachowany w pierwotnym kształcie bez większych zmian. Klasyczny przykład wiejskiego kościółka romańskiego na tamtym obszarze.

    

Raciborowice Górne, Kościół św. Michała

sn / 25.03.2017

Zbudowany w pierwszej połowie XIII wieku z kamienia łamanego jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą.

    

Rokitnica, Kościół św. Michała Archanioła

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z kamienia łamanego i z piaskowca użytego w narożach i w detalu architektonicznym, jako budowla jednonawowa, z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą. Zachowany pierwotny układ przestrzenny, późniejsza jest wieża przy północnej ścianie nawy (XVI w.), zakrystia, oraz kruchty: zachodnia i południowa.

    

Ruda, Kościół św. Wojciecha

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w związku z funkcjonującą w Rudzie kasztelanią na początku XII wieku z ciosów piaskowca i rudy bagiennej, jako budowla jednonawowa, o nieznanym rozwiązaniu partii wschodniej i z emporą od zachodu.

    

Rurka, Kaplica templariuszy

sn / 26.03.2017

Poświęcona w 1248 roku kaplica templariuszy jest małą jednonawową budowlą, z wyodrębnionym, prosto zamkniętym prezbiterium. Ściany kościoła wzniesiono z dokładnie obrobionych ciosów granitowych, układanych w regularne warstwy.

    

Sandomierz, Zespół klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny dominikanów złożony z kościoła pw. św. Jakuba i klasztoru usytuowanego po jego południowej stronie, z którego do naszych czasów zachowało się tylko, przylegające do prezbiterium skrzydło wschodnie. Budowę kompleksu rozpoczęto ok. roku 1226 od korpusu nawowego, który ukończono przed rokiem 1241.

    

Siewierz, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Zbudowany na przełomie XI i XII wieku, należy do grupy jednoprzestrzennych kościołów emporowych budowanych w ośrodkach władzy kasztelańskiej. Orientowany, jednonawowy, z emporą zachodnią, zamknięty od wschodu apsydą. Wykonany z ciosów lokalnie występującego piaskowca. Wzniesiony jako budowla obronna o grubych murach i wysoko podniesionych, wąskich oknach.

    

Stara Zagość, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 15.04.2017

Wzniesiony przez joannitów pod koniec XII wieku z ciosów wapiennych, jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium. Układ ten znacząco zmieniły liczne przebudowy.

    

Stare Miasto, Kościół śś. Piotra i Pawła

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku, z dużych ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa, z prosto zamkniętym prezbiterium, o ścianach podpartych szkarpami. Ta romańska świątynia stanowi obecnie wschodnią kaplicę wzniesionego w 1907 r. kościoła neoromańskiego.

    

Stary Zamek, Kościół św. Stanisława

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w 3 ćw. XIII wieku z kamienia łamanego jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium i zakrystią od północy. Zachowany pierwotny układ przestrzenny ze ścianami w pełnej właściwie wysokości, późniejsze są wieża zachodnia i kruchta południowa.

    

Stary Żagań, Kościół NMP Królowej Polski

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w poł. XII wieku z kamienia łamanego. Z pierwotnej budowli zachowane mury obwodowe. Wcześniej pw. św. Wincentego.

    

Stronia, Kościół Narodzenia NMP

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w poł. XIII wieku z granitowych kamieni narzutowych jako budowla centralna, złożona z kolistej nawy o średnicy wewnętrznej 9.5 m i podkowiastej apsydy od wschodu.

    

Strońsko, Kościół św. Urszuli

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w 1 poł. XIII w. z cegły w układzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa z krótkim jednoprzęsłowym prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą a od zachodu z masywem wieżowym.

    

Strzelin, Kościół św. Gotarda

sn / 11.04.2017

Wzniesiony na początku XIII wieku z ciosów granitu strzelińskiego jako niewielka budowla centralna z nawą o średnicy ok. 6 m i niezachowaną apsydą o średnicy 3.5 m od strony wschodniej.

    

Strzelno, Kościół św. Prokopa

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana z nawą na planie koła. Wg Długosza konsekrowana w roku 1133, badania archeologiczne wskazują jednak na drugie dziesięciolecie XIII w. jako czas ukończenia budowy.

    

Strzelno, Kościół Świętej Trójcy

sn / 03.01.2017

Wchodzi w skład zespołu poklasztornego norbertanek wraz z rotundą św. Prokopa oraz położonymi na północ od niego barokowymi obecnie zabudowaniami poklasztornymi, kryjącymi relikty wcześniejszych - gotyckich a być może i romańskich.

    

Sulejów, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów ufundowany w roku 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego. Do naszych czasów zachował się w pierwotnym układzie przestrzennym kościół klasztorny, a z usytuowanego po stronie południowej kościoła, trójskrzydłowego pierwotnie klasztoru, fragment skrzydła wschodniego, mieszczącego zakrystię i kapitularz.

    

Sulisławice, Kościół Narodzenia NMP

sn / 18.03.2017

Wzniesiony w I połowie XIII wieku jako budowla jednonawowa o nieznanym rozwiązaniu części wschodniej. Dziś jest ona zachodnią częścią świątyni powstałej ok. 1600 roku.

    

Szprotawa-Iława, Kościół św. Andrzeja

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku z cegły w układzie wendyjskim jako budowla jednonawowa z prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą.

    

Środa Śląska, Kościół Narodzenia NMP

sn / 27.03.2017

W początkach XII w. w pobliżu Środy Śląskiej powstał z fundacji księcia Henryka Brodatego szpital i przytułek dla trędowatych. By umożliwić mieszkańcom przytułku korzystanie z posług religijnych wzniesiono tu w latach 1221-1232 tę niewielką świątynię.

    

Świerzawa, Kościół śś. Jana i Katarzyny

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I poł. XIII wieku z kamienia łamanego, z piaskowcowymi narożnikami i detalem architektonicznym, jako duża, bezwieżowa budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsyda i z zakrystią od północy przy prezbiterium.

    

Tarczek, Kościół św. Idziego

sn / 15.04.2017

Zbudowany w 2 ćw. XIII wieku z ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium i z emporą w części zachodniej, o czym świadczy zachowany od zachodu w ścianie południowej wspornik.

    

Tropie, Kościół śś. Świerada i Benedykta

sn / 03.01.2017

Świątynia XII wieczna, wzniesiona z ciosów piaskowca, orientowana, pierwotnie jednonawowa z prezbiterium zamkniętym prosto. Jeszcze w XIII wieku do północnej ściany prezbiterium dobudowano zakrystię.

    

Trzebnica, Kościół śś. Bartłomieja i Jadwigi

sn / 03.01.2017

Klasztor w Trzebnicy ufundował książę Henryk Brodaty w roku 1202, pod wpływem swej żony Jadwigi, jako siedzibę pierwszego w Polsce zakonu żeńskiego. Były to cysterki sprowadzone w 1203 roku z Bambergu.

    

Trzemeszno, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 03.01.2017

Pierwotny powstał w II połowie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkniętym apsydą i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczną, masywną wieżą z emporą od strony zachodniej.

    

Tum, Kościół NMP

sn / 03.01.2017

Sztandarowy przykład architektury romańskiej w Polsce. Zbudowany w miejscu istniejącego tu wcześniej opactwa benedyktynów z granitu, piaskowca i kamienia polnego. Miał z założenia, oprócz funkcji religijnych, charakter obronnej twierdzy.

    

Tymowa, Kościół Matki Bożej Królowej Świata

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w II połowie XIII wieku z cegły w układzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako duża budowla jednonawowa z prosto zamkniętym prezbiterium.

    

Tyniec nad Ślęzą, Kościół św. Michała Archanioła

sn / 15.04.2017

Wzniesiony prawdopodobnie w dwóch etapach, jako budowla złożona z nawy (część wcześniejsza, 4 ćw. XII wieku, z kamienia łamanego) i dwuprzęsłowego, zamkniętego pięciobocznie prezbiterium (część późniejsza, 2 ćw. XIII wieku, z cegły w wątku wendyjskim i gotyckim).

    

Wąchock, Zespół klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespół klasztorny cystersów w Wąchocku jest bez wątpienia najlepiej zachowanym romańskim zabytkiem w Polsce, który oparł się zarówno upływowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.

    

Wierzbna, Kościół Wniebowzięcia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony ok. 1230 r. z dokładnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym półkolistą apsydą i z dwuwieżową fasadą od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyjątkiem części ściany północnej. Pełni obecnie funkcję kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego kościoła dostawionego od północy i stanowiącego kiedyś część kompleksu cysterskiego.

    

Wiślica, Kościół NMP, Kolegiata Wiślicka

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, w swoich podziemiach kryje pozostałości dwóch kościołów romańskich. Z kościoła pierwszego pochodzi słynna, tzw. płyta orantów a wewnątrz obecnej budowli znajduje się późnoromańska rzeźba Madonny z Dzieciątkiem.

    

Wleń, Relikty zespołu zamkowego

sn / 16.04.2017

Jeden z najstarszych zamków w Polsce, od poł. XVII w. w stanie trwałej ruiny. W okresie powszechnie uznawanym za romański tj. od 2 poł. XII do poł. XIII wieku powstały dom mieszkalny, kaplica i jako pierwszy, sześciokątny donżon na południowym krańcu zabudowy.

    

Włostów, Kościół św. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w połowie XIII wieku z łamanego piaskowca, jednonawowy z prosto zamkniętym prezbiterium o ścianie szczytowej wzmocnionej przyporami.

    

Wrocław, Kościół św. Idziego

sn / 31.03.2017

Wzniesiony z cegły w układzie wendyjskim ok. 1242 roku, składa się prostokątnej nawy i węższego prezbiterium zakończonego trójboczną apsydą. Jest najstarszym w pełni zachowanym zarówno jeśli chodzi o układ przestrzenny jak i bryłę budynkiem Wrocławia.

    

Wrocław, Kościół św. Jana Chrzciciela, Katedra Wrocławska

sn / 03.01.2017

Najwcześniej zasiedlonymi terenami Wrocławia były Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa. Wrocławska katedra położona jest na Ostrowie Tumskim, obecnie to budowla gotycka, powstała w miejscu czterech wcześniejszych murowanych, w tym dwóch romańskich.

    

Wrocław, Kościół św. Marii Magdaleny

sn / 03.01.2017

Obecną gotycką budowlę poprzedziły dwie wcześniejsze, w tym jedna w stylu romańskim. Kościół ten jednak znajduje się w tym zestawieniu nie dzięki tej proweniencji, ale poprzez wtórnie umieszczony w XVI wieku w jego fasadzie południowej Portal Ołbiński, najwybitniejszy zachowany element architektoniczny polskiej sztuki romańskiej.

    

Wysocice, Kościół św. Mikołaja

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I połowie XIII w. z ciosów wapiennych z detalem architektoniczno rzeźbiarskim wykonanym w piaskowcu. Kościół senioralny rodu Odrowążów. Do naszych czasów zachował się w niemal niezmienionej, romańskiej formie.

    

Złotoryja, Kościół Narodzenia NMP

sn / 17.04.2017

Wzniesiony z cegły w układzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej części wschodniej obejmującej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta część, z wyjątkiem półkolistych apsyd zamykających od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowała się w stanie praktycznie niezmienionym, w obrębie dzisiejszej budowli.

    

Żarnów, Kościół św. Mikołaja

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w połowie XII wieku z ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa bez prezbiterium, z nawą zakończoną apsydą od wschodu i emporą od zachodu oraz z wyodrębnioną wieżą zachodnią mieszczącą schody na emporę.

    
obiektów: 100, na stronach: 1