Lista obiektów

Na fot. Kościół św. Marcina w Opatowie

Lista obiektów

Banie, Ko?ció? Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych

sn / 03.01.2017

Zbudowany w pierwszej po?owie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

    

B?dargowo, Ko?ció? Matki Boskiej Wspomo?ycielki Wiernych

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamkni?ta od wschodu, pierwotnie z prostok?tn? wie?? zachodni?. Od pó?nocy widoczne szwy muru istniej?cej kiedy? zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, u?o?onych jednak w regularne warstwy, dzi?ki du?ej ilo?ci zaprawy wapiennej.

    

Bia?y Ko?ció?, Ko?ció? NMP

sn / 26.03.2017

Wzniesiony ok. po?owy XIII wieku z ?amanego granitu i obrobionych ciosów kamiennych by? pierwotnie budowl? jednonawow? z wydzielonym, prosto zamkni?tym prezbiterium i prostok?tn? wie?? nad zachodni? cz??ci? nawy mieszcz?c? empor?. Pierwszy raz wzmiankowany w 1264 r.

    

Cieszyn, Ko?ció? ??. Miko?aja i Wac?awa, Rotunda Cieszy?ska

sn / 03.01.2017

Budowla centralna z apsyd? od wschodu, zachodnim wej?ciem i zachodni? empor?. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z p?askich starannie dobranych ciosów wapiennych tworz?cych lico wewn?trzne i zewn?trzne w uk?adzie opus emplectum. Pe?ni?a funkcj? kaplicy zamkowej i ko?cio?a grodowego.

    

Czerwi?sk nad Wis??, Ko?ció? Zwiastowania NMP

sn / 03.01.2017

Opactwo kanoników regularnych w Czerwi?sku, ufundowane zosta?o przed rokiem 1155. Fundatorem Czerwi?ska by? biskup p?ocki Aleksander z Malonne. Z ostatnich bada? archeologicznych wynika, ?e zasadnicze zr?by ko?cio?a wzniesione zosta?y ju? na pocz?tku II po?. XII wieku.

    

Dziekanowice, Ko?cio? ??. Marii Magdaleny i Miko?aja

sn / 31.03.2017

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z ciosów piaskowca, jako niewielka jednonawowa budowla z prosto zamkni?tym prezbiterium.

    

Gardno, Ko?ció? Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa

sn / 03.01.2017

Wzniesiony przed rokiem 1242 z kwadr granitowych jako budowla jednonawowa, z wyodr?bnionym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?. Zachowany pierwotny uk?ad i bry?a ?wi?tyni.

    

Gda?sk-Oliwa, Ko?ció? zespo?u klasztornego cystersów, Katedra Oliwska

sn / 16.04.2017

Ko?ció? klasztorny pw. Trójcy ?wi?tej, NMP i ?w. Bernarda jest trójnawow? bazylik? z transeptem. Ufundowany w 1186 r., wielokrotnie przebudowywany. ??czy w sobie style od roma?skiego przez gotyk po barok.

    

Gieb?o, Ko?ció? ?w. Jakuba

sn / 11.04.2017

Jest budowl?, której tylko 3 lat zabrak?o do bezdyskusyjnego miana jednej z pere? polskiego romanizmu. Wzniesiony pod koniec I po?. XIII wieku, przetrwa? liczne zawieruchy w niezmienionym praktycznie stanie a? do roku 1911, kiedy to z inicjatywy miejscowego proboszcza i wbrew apelowi zamieszczonemu w sprawozdaniu ówczesnej Komisji do Badania Historii Sztuki w Polsce dokonano jego gruntownej przebudowy.

    

Giecz, Ko?ció? ?w. Miko?aja

sn / 03.01.2017

Wzniesiony pod koniec XII w. z kostki granitowej jest obiektem jednonawowym, z krótkim prz?s?em prezbiterialnym zako?czonym pó?kolist? apsyd?.

    

Gniezno, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP i ?w. Wojciecha, Katedra Gnie?nie?ska

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, którego budow? rozpocz?to w 1343 a uko?czono w roku 1512, kryje w swoich podziemiach relikty trzech poprzednich, murowanych budowli, dwóch przedroma?skich i roma?skiej katedry.

    

Go?ciszów, Ko?ció? Matki Boskiej Cz?stochowskiej

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w II ?w. XIII wieku ze starannie dopasowanych ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym wieloboczn? apsyd?.

    

Go?lice, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony przed po?ow? XIII wieku z ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa z prezbiterium o nieznanym zako?czeniu i z empor? w cz??ci zachodniej.

    

Grudzi?dz, Most Bramy Toru?skiej

sn / 27.03.2017

Wchodzi? w sk?ad niezachowanego zespo?u bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toru?skiej ?wiadczy o tym, ?e by? pierwszym elementem ca?ego za?o?enia budowlanego.

    

Grzegorzowice, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Pierwotna ?wi?tynia wzniesiona zosta?a prawd. na pocz?tku XIV wieku z kamienia ?amanego, jako budowla centralna z pó?kolist? apsyd? od wschodu. Obecnie pe?ni funkcj? prezbiterium zbudowanego w XVII wieku ko?cio?a.

    

Imielno, Ko?ció? ?w. Miko?aja

sn / 27.03.2017

Wzniesiony ok. 1224 r. w kr?gu oddzia?ywa? architektury cysterskiej z kamiennych ciosów wapienia pi?czowskiego.

    

Inow?ódz, Ko?ció? ?w. Idziego

sn / 03.01.2017

?wi?tyni? wed?ug nowo?ytnej p?yty inskrypcyjnej wybudowano w 1082 roku z fundacji W?adys?awa Hermana, jednak w rzeczywisto?ci pochodzi ona prawdopodobnie z XII w. (najpó?niej z 1138 roku) i jest fundacj? Boles?awa Krzywoustego.

    

Inowroc?aw, Ko?ció? NMP

sn / 03.01.2017

Najwi?kszy w Polsce ko?ció? jednonawowy, pomimo, ?e poddany na pocz?tku XX wieku gruntownej reromanizacji, stanowi jeden z symboli polskiego romanizmu.

    

J?drzejów, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 27.03.2017

Opactwo j?drzejowskie jest najstarszym opactwem cysterskim na ziemiach polskich. Zosta?o ufundowane w 1140 r. Sk?ada si? z ko?cio?a pw. Wniebowzi?cia NMP i usytuowanych od po?udnia zabudowa? na planie czworoboku, z których w okresie roma?skim powsta?y tylko skrzyd?o wschodnie i po?udniowe, w znacznej cz??ci ju? nieistniej?ce, bo rozebrane w XIX wieku.

    

Ka?ków, Ko?ció? Narodzenia NMP i ?w. Jerzego

sn / 03.01.2017

Orientowany, zbudowany z ceg?y w uk?adzie wendyjskim, na planie krzy?a równoramiennego, z wie?? nad naw?, transeptem i prezbiterium, flankowanym przez dwa aneksy. Datowany na po?ow? XIII wieku, wg legendy przypisywany templariuszom.

    

Kamie? Pomorski, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Ko?ció? ceglany z partiami murów z granitowych kwadr, niejednolity stylowo. Ufundowany przez ksi?cia pomorskiego Kazimierza I w roku 1176 kiedy to z Wolina przeniesiono do Kamienia stolic? biskupi?.

    

Kazimierz Biskupi, Ko?ció? ?w. Marcina

sn / 03.01.2017

Roma?ski, powsta? w drugiej po?owie XII w. z ciosów granitu i piaskowca. Pierwotny uk?ad ?wi?tyni jednonawowej z prezbiterium zamkni?tym apsyd? zachowany w obr?bie zewn?trznych murów, naruszy?y jednak liczne przebudowy.

    

Ko?bacz, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespó? pocysterski, z?o?ony z ko?cio?a i usytuowanego po jego po?udniowej stronie za?o?enia klasztornego, z którego do naszych czasów zachowa?o si? jedynie skrzyd?o zachodnie, tzw. dom konwersów, oraz dom opata.

    

Koprzywnica, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Z?o?ony z ko?cio?a ?w. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie pó?nocnej z którego zachowa?o si? tylko skrzyd?o wschodnie. Pozosta?e skrzyd?a powsta?y po epoce romanizmu i zosta?y ostatecznie rozebrane w okresie mi?dzywojennym.

    

Ko?cielec (pow. kaliski), Ko?ció? ?w. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Pierwotnie jednonawowy, zako?czony pó?kolist? apsyd?, murowany z ciosów granitu i piaskowca w 1 po?owie XII wieku, stanowi prezbiterium obecnej ?wi?tyni.

    

Ko?cielec Kolski, Ko?ció? ?w. Andrzeja

sn / 09.04.2017

Wzniesiony w II po?owie XII wieku z ciosów piaskowca, jako ma?a budowla jednonawowa, od wschodu zamkni?ta pó?kolist? apsyd? i z empor? od zachodu. Stanowi prezbiterium dzisiejszego ko?cio?a.

    

Ko?cielec Kujawski, Ko?ció? ?w. Ma?gorzaty

sn / 03.01.2017

Ko?ció? zosta? zbudowany ok. 1200 roku przez ród Awda?ców. By?a to jednonawowa, orientowana budowla, powsta?a z ciosów granitowych, z prostok?tnym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? absyd? i czworoboczn? wie??.

    

Ko?cielec Proszowicki, Ko?ció? ?w. Wojciecha

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I po?owie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wis?awa z Ko?cielca. Ze wzgl?du na swoj? okaza?o?? jest ko?cio?em niezwyk?ym jak na ?wi?tyni? wiejsk?.

    

Ko?cielniki ?rednie, Ko?ció? NMP

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?. Zbudowany w I po? XIII wieku z ?amanego kamienia. Niesklepiony.

    

Kot?ów, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 15.04.2017

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z dok?adnie obrobionych ciosów granitowych, jako du?a budowla jednonawowa, z jednoprz?s?owym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?.

    

Kraków, Ko?ció? ?w. Andrzeja

sn / 03.01.2017

Ko?ció? pod wezwaniem ?w. Andrzeja Aposto?a zosta? zbudowany w XI w. poza murami ówczesnego miasta. Fundatorem by? najprawdopodobniej wojewoda Sieciech.

    

Kraków, Ko?ció? ?w. Augustyna

sn / 31.03.2017

Obecna budowla zawiera znaczne pozosta?o?ci drugiego roma?skiego ko?cio?a w tym miejscu. Pierwszy powsta? w II po?. wieku XII i w roku 1241 zosta? ca?kowicie zniszczony przez Tatarów. Z tego ko?cio?a zachowa? si? w podziemiach do?? du?y fragment muru w w?tku grand appareil.

    

Kraków, Ko?ció? ?w. Salwatora

sn / 31.03.2017

Obecna jednonawowa posta? ko?cio?a pochodzi z pocz?tku XVII wieku i jest wynikiem adaptacji cz??ci wschodniej ko?cio?a roma?skiego, murowanego z ciosów piaskowca i kostki wapiennej.

    

Kraków, Ko?ció? ?w. Wojciecha

sn / 26.03.2017

Ko?ció? ?w. Wojciecha jest jedn? z najstarszych ?wi?ty? krakowskich. Pomimo wielu ingerencji w jego wygl?d, w podstawowej strukturze jest za?o?eniem roma?skim.

    

Kraków, Zespó? klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespó? klasztorny z?o?ony z ko?cio?a i usytuowanych po pó?nocnej stronie zabudowa? klasztornych, b?d?cych obecnie rozleg?ym za?o?eniem urbanistyczno - architektonicznym, skupionym wokó? trzech wirydarzy, ró?ni?cych si? wielko?ci?, kszta?tem i struktur? przestrzenn?.

    

Kraków, Zespó? klasztorny franciszkanów

sn / 27.03.2017

Ufundowany ok. roku 1237, w którym to franciszkanie zostali sprowadzeni do Krakowa. Sk?ada si? z ko?cio?a i usytuowanych od po?udnia zabudowa? klasztornych. W swoich dziejach przeszed? wiele przebudów i odbudów, g?ównie po po?arach, ale mimo to w istniej?cych budowlach znale?? dzi? mo?na zaskakuj?co wiele roma?skich pozosta?o?ci.

    

Kraków-Mogi?a, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespó? klasztorny cystersów, sk?adaj?cy si? z ko?cio?a pw. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny i ?w. Wac?awa oraz klasztoru na planie czworoboku, po?o?onego przy ko?ciele od po?udnia.

    

Kraków-Tyniec, Zespó? klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Istniej?cy obecnie na tynieckim wzgórzu kompleks klasztorny z?o?ony z ko?cio?a i usytuowanych po jego po?udniowej stronie zabudowa? sk?adaj?cych si? z pi?ciu dwukondygnacyjnych skrzyde? otaczaj?cych dwa wirydarze z dodatkowym skrzyd?em po?udniowym i murami obronnymi, w niczym nie przypomina skromnych, pierwotnych za?o?e? roma?skiego opactwa.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Ko?ció? ??. Stanis?awa i Wac?awa, Katedra Wawelska

sn / 03.01.2017

Obecna budowla jest trzeci? kolejn?, istniej?c? w obr?bie jej murów zewn?trznych. Pierwsz? by?a tzw. katedra przedroma?ska wzniesiona nied?ugo po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa krakowskiego.

    

Kraków-Wzgórze Wawelskie, Rotunda ??. Feliksa i Adaukta

sn / 03.01.2017

Przedroma?ska budowla centralna o uk?adzie tetrakonchosu. Jej pozosta?o?ci znajduj? si? wewn?trz budynku nr 5 mieszcz?cego wystaw? Wawel Zaginiony.

    

Krobia, Ko?ció? ?w. Idziego

sn / 15.04.2017

Wzniesiony na prze?omie XI i XII wieku z kamieni granitowych z grubsza tylko ociosanych, w technice opus emplectum, z u?yciem ciosów piaskowcowych na naro?ach. Jednonawowy z prezbiterium o nieznanym zako?czeniu i o nieznanym równie? zako?czeni partii zachodniej, w której by? mo?e istnia?a empora.

    

Kruszwica, Ko?ció? ??. Piotra i Paw?a

sn / 03.01.2017

Zbudowany w latach 1120-1140 jest trójnawow?, filarow? bazylik? wzniesion? na planie krzy?a ?aci?skiego z ciosów granitowych i piaskowcowych.

    

Krzyworzeka, Ko?ció? ?wi?tych Piotra i Paw?a

sn / 06.03.2017

Ko?ció? jest budowl? jednonawow? z prosto zamkni?tym prezbiterium i pi?trow? zakrysti? od pó?nocy, wzniesion? z kamienia ?amanego ok. roku 1264. Obecnie otynkowany, zachowa? swój pierwotny uk?ad przestrzenny. Obok ko?cio?a datowana na ten sam okres dzwonnica, na planie kwadratu.

    

Legnica, Zamek Piastowski

sn / 15.04.2017

Pierwszy murowany zamek w Legnicy wzniesiony zosta? w czasach ksi?cia Henryka Brodatego, a przed rokiem 1240 istnia?y ju? wszystkie zachowane do dzi? niekiedy w formie reliktów, jego roma?skie budowle.

    

Lubi?, Ko?ció? ?w. Leonarda

sn / 03.01.2017

Budowla jednonawowa, z wydzielonym prezbiterium zamkni?tym pó?kolista apsyd?. Wzniesiona przez benedyktynów z s?siedniego opactwa jako ko?ció? parafialny na pocz?tku XIII wieku.

    

Lubi?, Zespó? klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Z?o?ony z ko?cio?a pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie pó?nocnej. Roma?ski ko?ció? opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych g?azów narzutowych ró?nej wielko?ci z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolno?l?skiego, realizowany by? w dwóch fazach.

    

Lublin, Don?on Zamku Lubelskiego

sn / 13.12.2019

Wzniesiony najpewniej w II po?owie XIII wieku jako kamienno-ceglana wie?a na planie ko?a podzielona kondygnacjami, z klatk? schodow? wewn?trz grubo?ci muru.

    

Lwówek ?l?ski, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

sn / 15.04.2017

Z wzniesionej przed rokiem 1270 z miejscowego szarego granitu, roma?skiej trójnawowej bazyliki pozosta?a do dzisiaj dwuwie?owa fasada zachodnia o szeroko?ci ok. 28 m, typowy westwerk, znany z du?ej liczby ko?cio?ów niemieckich.

    

M?tno, Ko?ció? Zwiastowania NMP

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w III ?w. XIII wieku ze starannie ociosanych kwadr granitowych o regularnym kszta?cie jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium d?u?szym od nawy, wie?? zachodni? szersz? od nawy i zakrysti? od po?udnia.

    

Mieronice, Ko?ció? ?w. Jakuba

sn / 03.01.2017

Obecny ko?ció? pw. ?w. Jakuba posiada wzniesione ok. roku 1250 prezbiterium, murowane z ceg?y, w dolnej partii w uk?adzie trzy wozówki na przemian z g?ówk?, w górnej w uk?adzie wendyjskim. Wcze?niejsza drewniana nawa zosta?a w wieku XV zast?piona obecn? murowan?.

    

Mogilno, Zespó? klasztorny benedyktynów

sn / 03.01.2017

Mogilno jest jedn? z najstarszych osad wczesno?redniowiecznej Polski. Gród Polan istnia? tu ju? na prze?omie VIII i IX w. Pobenedykty?ski zespó? klasztorny z?o?ony jest z ko?cio?a obecnie pw. ?w. Jana Aposto?a oraz usytuowanego po jego po?udniowej stronie trójskrzyd?owego klasztoru. Ufundowany zosta? przez Kazimierza Odnowiciela w II po?owie XI wieku.

    

Mokrsko Dolne, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

sn / 27.03.2017

Prezbiterium obecnego ko?cio?a stanowi nawa niewielkiej ?wi?tyni roma?skiej z I po?owy XIII wieku.

    

Mory?, Ko?ció? Ducha ?wi?tego

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w ca?o?ci z ciosów granitowych w II po?. XIII w. ma rzadko spotykan? na Pomorzu form? trzynawowej bazyliki z transeptem i wie?? z przejazdem na osi pó?noc-po?udnie.

    

Opatów, Ko?ció? ?w. Marcina

sn / 03.01.2017

Wzniesiony z ciosów piaskowca w XII wieku jako trójnawowa bazylika z transeptem, dwoma wie?ami od zachodu mieszcz?cymi empor? i trzema apsydami od wschodu.

    

Ostrów Lednicki, Relikty palatium z kaplic?

sn / 03.01.2017

Po?o?ony w po?udniowej cz??ci ?redniowiecznego zespo?u osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

    

Piaseczno, Ko?ció? Matki Boskiej Królowej Ró?a?ca ?wi?tego

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana, sk?adaj?ca si? pierwotnie w prostok?tnej nawy, wyodr?bnionego prezbiterium zako?czonego pó?kolist? apsyd?, a od zachodu wie?y o tej samej szeroko?ci co nawa.

    

P?ock, Ko?ció? NMP, Katedra P?ocka

sn / 03.01.2017

Obecnie jest w ca?o?ci budowl? renesansow?. Powsta?a na fundamentach drugiej, roma?skiej budowli w tym miejscu, z zachowaniem wymiarów i struktury przestrzennej poprzedniczki oraz wykorzystaniem cz??ci kamiennego materia?u rozbiórkowego.

    

Pogwizdów, Ko?ció? Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

sn / 17.04.2017

Wzniesiony w 4 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego z piaskowcowymi ciosami w naro?ach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z empor? i wie?? w cz??ci zachodniej, z dwuprz?s?owym, prosto zamkni?tym prezbiterium oraz zakrysti? po stronie pó?nocnej.

    

Pozna?, Ko?ció? ??. Piotra i Paw?a, Katedra Pozna?ska

sn / 03.01.2017

Zbudowany w obr?bie dawnych wa?ów podgrodzia, obecny jest budowl? gotyck? wzniesion? w XIV i XV wieku, trzecim na tym miejscu i zawiera w sobie znacz?ce relikty ko?cio?a przedroma?skiego i roma?skiego.

    

Pozna?, Ko?ció? ?w. Jana Jerozolimskiego

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w po?. XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa o dwóch prz?s?ach z prosto zamkni?tym jednoprz?s?owym prezbiterium.

    

Prandocin, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w I. ?w. XII wieku, z fundacji rodu Odrow??ów. Pierwotnie sk?ada? si? z prostok?tnej nawy, do której od wschodu przylega?o niewielkie prezbiterium zako?czone pó?kolist? apsyd? i pe?ni? funkcj? obronn?.

    

Proszków, Ko?ció? ?w. Anny

sn / 27.03.2017

Wzniesiony w 1. po?. XIII wieku z ?upanych kamieni polnych jako bezwie?owa, orientowana budowla jednonawowa, z prezbiterium zako?czonym apsyd?. Zachowany w pierwotnym kszta?cie bez wi?kszych zmian. Klasyczny przyk?ad wiejskiego ko?ció?ka roma?skiego na tamtym obszarze.

    

Raciborowice Górne, Ko?ció? ?w. Micha?a

sn / 25.03.2017

Zbudowany w pierwszej po?owie XIII wieku z kamienia ?amanego jako budowla jednonawowa z kwadratowym prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?.

    

Rokitnica, Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w po?. XIII wieku z kamienia ?amanego i z piaskowca u?ytego w naro?ach i w detalu architektonicznym, jako budowla jednonawowa, z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?. Zachowany pierwotny uk?ad przestrzenny, pó?niejsza jest wie?a przy pó?nocnej ?cianie nawy (XVI w.), zakrystia, oraz kruchty: zachodnia i po?udniowa.

    

Ruda, Ko?ció? ?w. Wojciecha

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w zwi?zku z funkcjonuj?c? w Rudzie kasztelani? na pocz?tku XII wieku z ciosów piaskowca i rudy bagiennej, jako budowla jednonawowa, o nieznanym rozwi?zaniu partii wschodniej i z empor? od zachodu.

    

Rurka, Kaplica templariuszy

sn / 26.03.2017

Po?wi?cona w 1248 roku kaplica templariuszy jest ma?? jednonawow? budowl?, z wyodr?bnionym, prosto zamkni?tym prezbiterium. ?ciany ko?cio?a wzniesiono z dok?adnie obrobionych ciosów granitowych, uk?adanych w regularne warstwy.

    

Sandomierz, Zespó? klasztorny dominikanów

sn / 03.01.2017

Zespó? klasztorny dominikanów z?o?ony z ko?cio?a pw. ?w. Jakuba i klasztoru usytuowanego po jego po?udniowej stronie, z którego do naszych czasów zachowa?o si? tylko, przylegaj?ce do prezbiterium skrzyd?o wschodnie. Budow? kompleksu rozpocz?to ok. roku 1226 od korpusu nawowego, który uko?czono przed rokiem 1241.

    

Siewierz, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 03.01.2017

Zbudowany na prze?omie XI i XII wieku, nale?y do grupy jednoprzestrzennych ko?cio?ów emporowych budowanych w o?rodkach w?adzy kasztela?skiej. Orientowany, jednonawowy, z empor? zachodni?, zamkni?ty od wschodu apsyd?. Wykonany z ciosów lokalnie wyst?puj?cego piaskowca. Wzniesiony jako budowla obronna o grubych murach i wysoko podniesionych, w?skich oknach.

    

Stara Zago??, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 15.04.2017

Wzniesiony przez joannitów pod koniec XII wieku z ciosów wapiennych, jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium. Uk?ad ten znacz?co zmieni?y liczne przebudowy.

    

Stare Miasto, Ko?ció? ??. Piotra i Paw?a

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w I po?. XIII wieku, z du?ych ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa, z prosto zamkni?tym prezbiterium, o ?cianach podpartych szkarpami. Ta roma?ska ?wi?tynia stanowi obecnie wschodni? kaplic? wzniesionego w 1907 r. ko?cio?a neoroma?skiego.

    

Stary Zamek, Ko?ció? ?w. Stanis?awa

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w 3 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium i zakrysti? od pó?nocy. Zachowany pierwotny uk?ad przestrzenny ze ?cianami w pe?nej w?a?ciwie wysoko?ci, pó?niejsze s? wie?a zachodnia i kruchta po?udniowa.

    

Stary ?aga?, Ko?ció? NMP Królowej Polski

sn / 03.01.2017

Wzniesiony w po?. XII wieku z kamienia ?amanego. Z pierwotnej budowli zachowane mury obwodowe. Wcze?niej pw. ?w. Wincentego.

    

Stronia, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 10.04.2017

Wzniesiony w po?. XIII wieku z granitowych kamieni narzutowych jako budowla centralna, z?o?ona z kolistej nawy o ?rednicy wewn?trznej 9.5 m i podkowiastej apsydy od wschodu.

    

Stro?sko, Ko?ció? ?w. Urszuli

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w 1 po?. XIII w. z ceg?y w uk?adzie wedyjskim, jako budowla jednonawowa z krótkim jednoprz?s?owym prezbiterium zako?czonym pó?kolist? apsyd? a od zachodu z masywem wie?owym.

    

Strzelin, Ko?ció? ?w. Gotarda

sn / 11.04.2017

Wzniesiony na pocz?tku XIII wieku z ciosów granitu strzeli?skiego jako niewielka budowla centralna z naw? o ?rednicy ok. 6 m i niezachowan? apsyd? o ?rednicy 3.5 m od strony wschodniej.

    

Strzelno, Ko?ció? ?w. Prokopa

sn / 03.01.2017

Budowla orientowana z naw? na planie ko?a. Wg D?ugosza konsekrowana w roku 1133, badania archeologiczne wskazuj? jednak na drugie dziesi?ciolecie XIII w. jako czas uko?czenia budowy.

    

Strzelno, Ko?ció? ?wi?tej Trójcy

sn / 03.01.2017

Wchodzi w sk?ad zespo?u poklasztornego norbertanek wraz z rotund? ?w. Prokopa oraz po?o?onymi na pó?noc od niego barokowymi obecnie zabudowaniami poklasztornymi, kryj?cymi relikty wcze?niejszych - gotyckich a by? mo?e i roma?skich.

    

Sulejów, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespó? klasztorny cystersów ufundowany w roku 1176 przez Kazimierza Sprawiedliwego. Do naszych czasów zachowa? si? w pierwotnym uk?adzie przestrzennym ko?ció? klasztorny, a z usytuowanego po stronie po?udniowej ko?cio?a, trójskrzyd?owego pierwotnie klasztoru, fragment skrzyd?a wschodniego, mieszcz?cego zakrysti? i kapitularz.

    

Sulis?awice, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 18.03.2017

Wzniesiony w I po?owie XIII wieku jako budowla jednonawowa o nieznanym rozwi?zaniu cz??ci wschodniej. Dzi? jest ona zachodni? cz??ci? ?wi?tyni powsta?ej ok. 1600 roku.

    

Szprotawa-I?awa, Ko?ció? ?w. Andrzeja

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I po?. XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim jako budowla jednonawowa z prezbiterium zako?czonym pó?kolist? apsyd?.

    

?roda ?l?ska, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 27.03.2017

W pocz?tkach XII w. w pobli?u ?rody ?l?skiej powsta? z fundacji ksi?cia Henryka Brodatego szpital i przytu?ek dla tr?dowatych. By umo?liwi? mieszka?com przytu?ku korzystanie z pos?ug religijnych wzniesiono tu w latach 1221-1232 t? niewielk? ?wi?tyni?.

    

?wierzawa, Ko?ció? ??. Jana i Katarzyny

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w I po?. XIII wieku z kamienia ?amanego, z piaskowcowymi naro?nikami i detalem architektonicznym, jako du?a, bezwie?owa budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyda i z zakrysti? od pó?nocy przy prezbiterium.

    

Tarczek, Ko?ció? ?w. Idziego

sn / 15.04.2017

Zbudowany w 2 ?w. XIII wieku z ciosów piaskowca jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium i z empor? w cz??ci zachodniej, o czym ?wiadczy zachowany od zachodu w ?cianie po?udniowej wspornik.

    

Tropie, Ko?ció? ??. ?wierada i Benedykta

sn / 03.01.2017

?wi?tynia XII wieczna, wzniesiona z ciosów piaskowca, orientowana, pierwotnie jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym prosto. Jeszcze w XIII wieku do pó?nocnej ?ciany prezbiterium dobudowano zakrysti?.

    

Trzebnica, Ko?ció? ??. Bart?omieja i Jadwigi

sn / 03.01.2017

Klasztor w Trzebnicy ufundowa? ksi??? Henryk Brodaty w roku 1202, pod wp?ywem swej ?ony Jadwigi, jako siedzib? pierwszego w Polsce zakonu ?e?skiego. By?y to cysterki sprowadzone w 1203 roku z Bambergu.

    

Trzemeszno, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

sn / 03.01.2017

Pierwotny powsta? w II po?owie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkni?tym apsyd? i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczn?, masywn? wie?? z empor? od strony zachodniej.

    

Tum, Ko?ció? NMP

sn / 03.01.2017

Sztandarowy przyk?ad architektury roma?skiej w Polsce. Zbudowany w miejscu istniej?cego tu wcze?niej opactwa benedyktynów z granitu, piaskowca i kamienia polnego. Mia? z za?o?enia, oprócz funkcji religijnych, charakter obronnej twierdzy.

    

Tymowa, Ko?ció? Matki Bo?ej Królowej ?wiata

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w II po?owie XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako du?a budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium.

    

Tyniec nad ?l?z?, Ko?ció? ?w. Micha?a Archanio?a

sn / 15.04.2017

Wzniesiony prawdopodobnie w dwóch etapach, jako budowla z?o?ona z nawy (cz??? wcze?niejsza, 4 ?w. XII wieku, z kamienia ?amanego) i dwuprz?s?owego, zamkni?tego pi?ciobocznie prezbiterium (cz??? pó?niejsza, 2 ?w. XIII wieku, z ceg?y w w?tku wendyjskim i gotyckim).

    

W?chock, Zespó? klasztorny cystersów

sn / 03.01.2017

Zespó? klasztorny cystersów w W?chocku jest bez w?tpienia najlepiej zachowanym roma?skim zabytkiem w Polsce, który opar? si? zarówno up?ywowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.

    

Wierzbna, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

sn / 11.04.2017

Wzniesiony ok. 1230 r. z dok?adnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd? i z dwuwie?ow? fasad? od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyj?tkiem cz??ci ?ciany pó?nocnej. Pe?ni obecnie funkcj? kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego ko?cio?a dostawionego od pó?nocy i stanowi?cego kiedy? cz??? kompleksu cysterskiego.

    

Wi?lica, Ko?ció? NMP, Kolegiata Wi?licka

sn / 03.01.2017

Obecnie gotycki, w swoich podziemiach kryje pozosta?o?ci dwóch ko?cio?ów roma?skich. Z ko?cio?a pierwszego pochodzi s?ynna, tzw. p?yta orantów a wewn?trz obecnej budowli znajduje si? pó?noroma?ska rze?ba Madonny z Dzieci?tkiem.

    

Wle?, Relikty zespo?u zamkowego

sn / 16.04.2017

Jeden z najstarszych zamków w Polsce, od po?. XVII w. w stanie trwa?ej ruiny. W okresie powszechnie uznawanym za roma?ski tj. od 2 po?. XII do po?. XIII wieku powsta?y dom mieszkalny, kaplica i jako pierwszy, sze?ciok?tny don?on na po?udniowym kra?cu zabudowy.

    

W?ostów, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

sn / 11.04.2017

Wzniesiony w po?owie XIII wieku z ?amanego piaskowca, jednonawowy z prosto zamkni?tym prezbiterium o ?cianie szczytowej wzmocnionej przyporami.

    

Wroc?aw, Ko?ció? ?w. Idziego

sn / 31.03.2017

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim ok. 1242 roku, sk?ada si? prostok?tnej nawy i w??szego prezbiterium zako?czonego trójboczn? apsyd?. Jest najstarszym w pe?ni zachowanym zarówno je?li chodzi o uk?ad przestrzenny jak i bry?? budynkiem Wroc?awia.

    

Wroc?aw, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela, Katedra Wroc?awska

sn / 03.01.2017

Najwcze?niej zasiedlonymi terenami Wroc?awia by?y Ostrów Tumski i Wyspa Piaskowa. Wroc?awska katedra po?o?ona jest na Ostrowie Tumskim, obecnie to budowla gotycka, powsta?a w miejscu czterech wcze?niejszych murowanych, w tym dwóch roma?skich.

    

Wroc?aw, Ko?ció? ?w. Marii Magdaleny

sn / 03.01.2017

Obecn? gotyck? budowl? poprzedzi?y dwie wcze?niejsze, w tym jedna w stylu roma?skim. Ko?ció? ten jednak znajduje si? w tym zestawieniu nie dzi?ki tej proweniencji, ale poprzez wtórnie umieszczony w XVI wieku w jego fasadzie po?udniowej Portal O?bi?ski, najwybitniejszy zachowany element architektoniczny polskiej sztuki roma?skiej.

    

Wysocice, Ko?ció? ?w. Miko?aja

sn / 03.01.2017

Zbudowany w I po?owie XIII w. z ciosów wapiennych z detalem architektoniczno rze?biarskim wykonanym w piaskowcu. Ko?ció? senioralny rodu Odrow??ów. Do naszych czasów zachowa? si? w niemal niezmienionej, roma?skiej formie.

    

Z?otoryja, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 17.04.2017

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej cz??ci wschodniej obejmuj?cej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta cz???, z wyj?tkiem pó?kolistych apsyd zamykaj?cych od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowa?a si? w stanie praktycznie niezmienionym, w obr?bie dzisiejszej budowli.

    

?arnów, Ko?ció? ?w. Miko?aja

sn / 15.04.2017

Wzniesiony w po?owie XII wieku z ciosów piaskowca, jako budowla jednonawowa bez prezbiterium, z naw? zako?czon? apsyd? od wschodu i empor? od zachodu oraz z wyodr?bnion? wie?? zachodni? mieszcz?c? schody na empor?.

    
obiektów: 100, na stronach: 1