Obiekty

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu

Obiekty

blog post

Lublin, Don?on Zamku Lubelskiego

sn / 13.12.2019

Wzniesiony najpewniej w II po?owie XIII wieku jako kamienno-ceglana wie?a na planie ko?a podzielona kondygnacjami, z klatk? schodow? wewn?trz grubo?ci muru.

    
blog post

Tymowa, Ko?ció? Matki Bo?ej Królowej ?wiata

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w II po?owie XIII wieku z ceg?y w uk?adzie wendyjskim a w dolnych partiach z kamienia, jako du?a budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium.

    
blog post

Ruda, Ko?ció? ?w. Wojciecha

sn / 18.04.2017

Wzniesiony w zwi?zku z funkcjonuj?c? w Rudzie kasztelani? na pocz?tku XII wieku z ciosów piaskowca i rudy bagiennej, jako budowla jednonawowa, o nieznanym rozwi?zaniu partii wschodniej i z empor? od zachodu.

    
blog post

Pogwizdów, Ko?ció? Podwy?szenia Krzy?a ?wi?tego

sn / 17.04.2017

Wzniesiony w 4 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego z piaskowcowymi ciosami w naro?ach i wykonanym z piaskowca detalem architektonicznym, jako budowla jednonawowa z empor? i wie?? w cz??ci zachodniej, z dwuprz?s?owym, prosto zamkni?tym prezbiterium oraz zakrysti? po stronie pó?nocnej.

    
blog post

Z?otoryja, Ko?ció? Narodzenia NMP

sn / 17.04.2017

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej cz??ci wschodniej obejmuj?cej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta cz???, z wyj?tkiem pó?kolistych apsyd zamykaj?cych od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowa?a si? w stanie praktycznie niezmienionym, w obr?bie dzisiejszej budowli.

    
blog post

Gda?sk-Oliwa, Ko?ció? zespo?u klasztornego cystersów, Katedra Oliwska

sn / 16.04.2017

Ko?ció? klasztorny pw. Trójcy ?wi?tej, NMP i ?w. Bernarda jest trójnawow? bazylik? z transeptem. Ufundowany w 1186 r., wielokrotnie przebudowywany. ??czy w sobie style od roma?skiego przez gotyk po barok.

    
obiektów: 100, na stronach: 17