Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Kraków, Zespó? klasztorny dominikanów

Zespó? klasztorny z?o?ony z ko?cio?a i usytuowanych po pó?nocnej stronie zabudowa? klasztornych, b?d?cych obecnie rozleg?ym za?o?eniem urbanistyczno - architektonicznym, skupionym wokó? trzech wirydarzy, ró?ni?cych si? wielko?ci?, kszta?tem i struktur? przestrzenn?.

N: 50.059450
E: 19.939264

ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

ma?opolskie
Kraków