Usytuowanie obiektu

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Wi?lica, Ko?ció? NMP, Kolegiata Wi?licka

Obecnie gotycki, w swoich podziemiach kryje pozosta?o?ci dwóch ko?cio?ów roma?skich. Z ko?cio?a pierwszego pochodzi s?ynna, tzw. p?yta orantów a wewn?trz obecnej budowli znajduje si? pó?noroma?ska rze?ba Madonny z Dzieci?tkiem.

N: 50.348889
E: 20.673889

ul. D?ugosza 22
28-160 Wi?lica

?wi?tokrzyskie
buski