Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Z?otoryja, Ko?ció? Narodzenia NMP

  

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej cz??ci wschodniej obejmuj?cej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta cz???, z wyj?tkiem pó?kolistych apsyd zamykaj?cych od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowa?a si? w stanie praktycznie niezmienionym, w obr?bie dzisiejszej budowli.

Opis obiektu

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim i ciosów piaskowca, w swojej cz??ci wschodniej obejmuj?cej prezbiterium i transept w latach 1212-1241 i ta cz???, z wyj?tkiem pó?kolistych apsyd zamykaj?cych od wschodu prezbiterium i ramiona transeptu, zachowa?a si? w stanie praktycznie niezmienionym, w obr?bie dzisiejszej budowli.

Korpus ko?cio?a w postaci trójnawowej hali z wie?? pó?nocno zachodni? zbudowano w wieku XIV w stylu gotyckim. Postawienie wie?y wschodniej (1484) spowodowa?o wyburzenie wschodniej apsydy prezbiterium.

W ramionach transeptu zachowa?y si? bogato zdobione portale. W po?udniowej elewacji roma?ski, uskokowy, z pó?kolistymi archiwoltami wspartych na kolumienkach o kielichowo-kostkowych kapitelach i kilkustopniowych bazach. W elewacji pó?nocnej roma?sko-gotycki, ostro?ukowy, uskokowy z kolumienkami o kielichowych g?owicach. Nad tym portalem znajduje si? roma?ska rozeta.

W ?cianach prezbiterium zachowane pierwotne ostro?ukowe ju? okna, w pó?nocnej zamurowane, widoczne tylko od wewn?trz.

Pierwotne sklepienia prezbiterium i transeptu nie zachowane. W prezbiterium zachowane s?u?ki i wsporniki tego roma?skiego, 6-dzielnego sklepienia oraz gzyms arkady t?czowej.

W zewn?trznej po?udniowej ?cianie prezbiterium na styku z nieistniej?c? apsyd? zachowana g?owica s?u?ki przy?ciennej, jedyny czytelny relikt istniej?cej tu kiedy? apsydy.

Wewn?trz pierwotne filary skrzy?owania nawy z transeptem oraz ostro?ukowe arkady prowadz?ce z transeptu do naw bocznych ?wiadcz?ce o pierwotnym bazylikowym planie ?wi?tyni.

Obie wie?e stanowi?y przed?u?enie naw i by?y otwarte na nawy od wewn?trz. Doskonale zachowa? si? system filarów mi?dzynawowych i przy?ciennych. Z tego wzgl?du godna uwagi jest dolna kondygnacja szczególnie wie?y wschodniej.

W ?ród?ach ko?ció? po raz pierwszy wymieniony jest w dokumencie papieskim z 1217 roku. W latach 1914-18 przeprowadzono jego generaln? renowacj?, ods?aniaj?c m.in. roma?skie fundamenty.

Po?o?ony w po?udniowo wschodnim kwartale z?otoryjskiego Rynku.Informacje praktyczne

N: 51.1227082
E: 15.9154933

ul. Chopina 1a
59-500 Z?otoryja

dolno?l?skie
z?otoryjski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0