Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Wysocice, Ko?ció? ?w. Miko?aja

  

Zbudowany w I po?owie XIII w. z ciosów wapiennych z detalem architektoniczno rze?biarskim wykonanym w piaskowcu. Ko?ció? senioralny rodu Odrow??ów. Do naszych czasów zachowa? si? w niemal niezmienionej, roma?skiej formie.

Opis obiektu

Zbudowany w I po?owie XIII w. z ciosów wapiennych z detalem architektoniczno rze?biarskim wykonanym w piaskowcu. Ko?ció? senioralny rodu Odrow??ów. Do naszych czasów zachowa? si? w niemal niezmienionej, roma?skiej formie.

Jednonawowy, z prezbiterium zamkni?tym apsyd? i wie?? czworok?tn? od zachodu, mieszcz?c? empor?.

Pierwotny uk?ad przestrzenny ko?cio?a zaburza jedynie dobudowana od pó?nocy zakrystia, ma?a kruchta od po?udnia i barokowa sygnaturka. Bry?a tak?e pozosta?a bez zmian. Przemurowano jedynie okna, za wyj?tkiem pó?nocnego w prezbiterium i zamurowanego w apsydzie.

Ko?ció? posiada pierwotne sklepienie prezbiterium i cz??ciowo w dolnej kondygnacji wie?y. Empora z wybrzuszonym pó?kolistym wykuszem dost?pna jest pierwotnymi schodami w grubo?ci muru ?ciany pó?nocnej.

Oryginalny tympanon portalu ko?cio?a w Wysocicach jest jednym z najwspanialszych dzie? rze?by roma?skiej w Polsce. To wielofigurowa p?askorze?ba, pierwotnie polichromowana, ze zmartwychwsta?ym, przedstawionym bez brody Chrystusem w centrum.

Na wschodnim szczycie prezbiterium znajduje si? kolejna roma?ska pere?ka. To prawie pe?noplastyczna, wpisana w romboidaln? nisz? rze?ba Madonny Tronuj?cej z Dzieci?tkiem. Wykonano j? w pojedynczej bryle piaskowca. Dodatkowo z detalu rze?biarskiego zachowana jest dekoracja gzymsów impostowych ?uku t?czowego.

Ko?ció? ?w. Miko?aja od stuleci góruje nad Wysocicami. Usytuowany jest na niewielkim wzniesieniu, stromo opadaj?cym w dó?, otoczony murem oraz kilkoma starymi lipami. W przesz?o?ci stanowi? doskona?y punkt obronny.Informacje praktyczne

N: 50.283468
E: 19.922223

Wysocice 58
32-079 Go?cza

ma?opolskie
miechowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0