Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Wroc?aw, Ko?ció? ?w. Marii Magdaleny

  

Obecn? gotyck? budowl? poprzedzi?y dwie wcze?niejsze, w tym jedna w stylu roma?skim. Ko?ció? ten jednak znajduje si? w tym zestawieniu nie dzi?ki tej proweniencji, ale poprzez wtórnie umieszczony w XVI wieku w jego fasadzie po?udniowej Portal O?bi?ski, najwybitniejszy zachowany element architektoniczny polskiej sztuki roma?skiej.

Opis obiektu

Obecn? gotyck? budowl? poprzedzi?y dwie wcze?niejsze, w tym jedna w stylu roma?skim. Ko?ció? ten jednak znajduje si? w tym zestawieniu nie dzi?ki tej proweniencji, ale poprzez wtórnie umieszczony w XVI wieku w jego fasadzie po?udniowej Portal O?bi?ski, najwybitniejszy zachowany element architektoniczny polskiej sztuki roma?skiej.

Pierwsza murowana budowla na miejscu obecnej ?wi?tyni powsta?a pod koniec XI wieku, druga uko?czona zosta?a przed rokiem 1232, zniszczona w czasie najazdu mongolskiego, odbudowana zosta?a pw. ??. Andrzeja Aposto?a i Marii Magdaleny w latach 1242-1248.

Prace badawcze rozpocz?te w roku 1962 ods?oni?y pod posadzk? obecnego za?o?enia budowlanego relikty murów najpierw tego drugiego ko?cio?a. By? on budowl? trójnawow? o nieznanym zako?czeniu partii wschodniej. Pó?niej natrafiono te? na relikty budowli starszej, z której pozosta?a jedynie szeroka ?awa fundamentowa, wype?niona du?ymi otoczakami i ceg??, sugeruj?ca istnienie budowli murowanej.

Najstarsz? cz??ci? obecnego, gotyckiego ko?cio?a, którego budow? rozpocz?to od strony zachodniej ok. roku 1300 a uko?czono dopiero pod koniec XV wieku, jest wielokrotnie restaurowana wie?a pó?nocna. Warto we wn?trzu w tej cz??ci ko?cio?a zwróci? uwag? na s?u?ki zako?czone g?owicami kielichowymi.

Zespó? klasztorny benedyktynów pw. ?w. Wincentego na O?binie po?o?ony by? naprzeciw Ostrowa Tumskiego, na prawym brzegu Odry i zosta? ufundowany w pierwszej po?owie XII wieku. Pod koniec XII wieku na O?binie benedyktynów (z powodu ich z?ego prowadzenia si?) zast?pili norbertanie, którzy rozbudowali ko?ció? oraz klasztor do imponuj?cych rozmiarów. Podczas wojen husyckich opactwo zosta?o jednak zrujnowane, a nast?pnie w 1529 roku podj?to decyzj? o jego rozebraniu.

Ró?nie potoczy?y si? losy pozosta?o?ci po klasztorze. Cz??? dekoracji wbudowano w fasad? szpitala Wszystkich ?wi?tych i bramy Miko?ajskiej, portal ok. roku 1546 przeniesiono do ko?cio?a ?w. Marii Magdaleny, a cz??? materia?u rozbiórkowego u?yto do wybrukowania Nowego Targu we Wroc?awiu.

Portal O?bi?ski, uskokowy, sze?ciokolumnowy zachwyca bogactwem swoich dekoracji rze?biarskich, zwierz?cych, ro?linnych i figuratywnych stanowi?c prawdziwe arcydzie?o sztuki roma?skiej. Na kapitelu zachodnim przedstawiony zosta? grzech Adama i Ewy oraz ich wygnanie z Raju. Na w?garach portalu wyobra?ono pary kobiet i m??czyzn, oznaczaj?cych ludzi, którym zagra?aj? si?y z?a ukazane jako potworne paszcze lwów i smoków oraz dziwaczne stwory morskie. Obok nich znalaz?y si? przedstawienia Proroków, których losy i spe?nione proroctwa s? dowodem Bo?ej Opatrzno?ci i Zbawienia.

Na archiwolcie portalu odczytamy dzieje Chrystusa i Marii od momentu Wcielenia, poprzez Pok?on Trzech Króli, Obrzezanie, Ofiarowanie Dzieci?tka w ?wi?tyni Pa?skiej, Chrzest Chrystusa w Jordanie po objawienie si? Trójcy ?wi?tej. Cykl ten dope?nia umieszczona na wschodnim kapitelu scena Ukazania si? Chrystusa uczniom w drodze do Emaus.

Ten dwustronny portal datowany na III ?w. XII wieku zawiera? pierwotnie tympanon z p?askorze?bion? scen? Zdj?cia z Krzy?a na awersie i Za?ni?cia Marii na rewersie, który obecnie przechowywany jest w Muzeum Narodowym we Wroc?awiu.

Ko?ció? pw. ?w. Marii Magdaleny po?o?ony mi?dzy ulicami Szewsk? i ?aciarsk? kiedy? jedna z dwóch far miejskich, obecnie jest katedr? diecezji wroc?awskiej Ko?cio?a Polskokatolickiego.Informacje praktyczne

N: 51.109444
E: 17.034722

ul. Szewska 10
50-122 Wroc?aw

dolno?l?skie
Wroc?aw

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0