Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Wroc?aw, Ko?ció? ?w. Idziego

  

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim ok. 1242 roku, sk?ada si? prostok?tnej nawy i w??szego prezbiterium zako?czonego trójboczn? apsyd?. Jest najstarszym w pe?ni zachowanym zarówno je?li chodzi o uk?ad przestrzenny jak i bry?? budynkiem Wroc?awia.

Opis obiektu

Wzniesiony z ceg?y w uk?adzie wendyjskim ok. 1242 roku, sk?ada si? prostok?tnej nawy i w??szego prezbiterium zako?czonego trójboczn? apsyd?. Jest najstarszym w pe?ni zachowanym zarówno je?li chodzi o uk?ad przestrzenny jak i bry?? budynkiem Wroc?awia.

Zewn?trzna elewacja zachowa?a fryz z przenikaj?cych si? arkadek, fryz kratowy oraz w prezbiterium rz?d uko?nie ustawionych cegie?. W prezbiterium zachowa?o si? tak?e pierwotne sklepienie ?ebrowe wraz ze s?u?kami o g?owicach kielichowo-blokowych.

Pierwotne jest pó?nocne okno w apsydzie, na jego wzór dwa pozosta?e zosta?y zrekonstruowane oraz portal po?udniowy, by? mo?e osadzony tam wtórnie.

W szkarpie mi?dzy prezbiterium a naw? umieszczono kamienny element dekoracyjny w kszta?cie szyszki.

Po?o?ony na Ostrowie Tumskim, w bezpo?rednim s?siedztwie katedry.Informacje praktyczne

N: 51.114805
E: 17.046841

Plac Katedralny
50-329 Wroc?aw

dolno?l?skie
Wroc?aw

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0