Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Wierzbna, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

  

Wzniesiony ok. 1230 r. z dok?adnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd? i z dwuwie?ow? fasad? od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyj?tkiem cz??ci ?ciany pó?nocnej. Pe?ni obecnie funkcj? kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego ko?cio?a dostawionego od pó?nocy i stanowi?cego kiedy? cz??? kompleksu cysterskiego.

Opis obiektu

Wzniesiony ok. 1230 r. z dok?adnie obrobionych ciosów granitu, jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd? i z dwuwie?ow? fasad? od zachodu. Zachowany w praktycznie niezmieniony stanie z wyj?tkiem cz??ci ?ciany pó?nocnej. Pe?ni obecnie funkcj? kaplicy, empory organowej i zakrystii barokowego ko?cio?a dostawionego od pó?nocy i stanowi?cego kiedy? cz??? kompleksu cysterskiego.

Nawa ko?cio?a jest dwuprz?s?owa a prezbiterium jednoprz?s?owe. Szczyty podniesiono, a okna przebito. Nie zachowa?a si? tak?e pierwotna zakrystia, po której widoczne s? ?lady w murze. Ma?a apsyda mi?dzy wie?ami powsta?a w wieku XIX, skutecznie zas?aniaj?c wej?cie zachodnie.

Budowla zachowa?a pierwotne sklepienie krzy?owo ?ebrowe prezbiterium z prostymi geometrycznymi wspornikami i konchowe sklepienie apsydy gdzie dodatkowo znajduj? si? oryginalne, rozglifione otwory okienne. Pierwotne s? tak?e biforia w wie?ach oraz prze?rocze mi?dzywie?owe.

W pó?nocnej ?cianie nawy zachowa?o si? jedno pierwotne okno, obecnie zamurowane i widoczne tylko od wewn?trz. Pierwotne s? ponadto ?ciana t?czowa z gzymsem impostowym, dost?pny z empory organowej roma?ski korytarz mi?dzywie?owy i kamienny, dwuramienny prostok?tny portal zachodni widoczny tylko od wewn?trz i relikty portalu po?udniowego, po którym pozosta?y tylko fundamenty i zarys trójk?tnego szczytu.

W prezbiterium w roku 1968 ods?oni?to fragmenty pó?noroma?skiej polichromii.

Ko?ció? usytuowany jest w centrum wsi na wzniesieniu. Od zachodu s?siaduje z pa?acem, do 1810 roku siedzib? przeora cystersów z Krzeszowa i ruin? dawnego klasztoru. Otoczony kamiennym murem z bram? wjazdow?, wyznaczaj?cymi teren dawnego ogrodu. Ogl?dany od po?udniowego wschodu, bez barokowej dominanty, sprawia wra?enie klasycznego, jednego z najwybitniejszych zabytków architektury roma?skiej w Polsce.Informacje praktyczne

N: 50.903553
E: 16.505154

ul. Ko?cielna 6
58-130 Wierzbna

dolno?l?skie
?widnicki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0