Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

W?chock, Zespó? klasztorny cystersów

  

Zespó? klasztorny cystersów w W?chocku jest bez w?tpienia najlepiej zachowanym roma?skim zabytkiem w Polsce, który opar? si? zarówno up?ywowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.

Opis obiektu

Ufundowany w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona. Sk?ada si? z ko?cio?a nawi?zuj?cego do tzw. planu bernardy?skiego oraz usytuowanego po po?udniowej stronie ko?cio?a klasztoru.

Ko?ció? pw. ?w. Floriana zbudowany zosta? na planie bazylikowy o trzech nawach, z transeptem i p?ytkim, prosto zamkni?tym prezbiterium, flankowanym przez prostok?tne kaplice umieszczone przy transepcie. To tutaj po raz pierwszy w Polsce zastosowano system sklepie? krzy?owo-?ebrowych.

W W?chocku podstawowym materia?em by? kamie?. Bloki szaro?ó?tego i brunatno-czerwonego piaskowca u?o?ono pasami, uzyskuj?c w ten sposób interesuj?cy efekt optyczny. Pojawia si? równie? ceg?a, której u?yto do konstruowania cz??ci ?eber sklepiennych.

Uk?ad klasztoru równie? oparty jest na schematach wykszta?conych ju? w pierwszych klasztorach benedykty?skich, powsta? wokó? g?ównego wewn?trznego dziedzi?ca - wirydarza, który otacza kru?ganek komunikacyjny. Sk?ada si? z trzech skrzyde?: wschodnie na przed?u?eniu po?udniowego transeptu, w którym mie?ci?o si? armarium, kapitularz, karcer dla mnichów, klatka schodowa prowadz?ca na pierwsze pi?tro, gdzie si? znajduje dormitorium, dalej na parterze - audytorium i sala opacka oraz fraternia. Jednokondygnacyjne skrzyd?opo?udniowym mie?ci refektarz ogrzewalni? (calefactorium) i kuchni?. Zachodnia cz??? przeznaczona by?a na magazyny i pomieszczenia konwersów.

Zespó? klasztorny cystersów w W?chocku jest bez w?tpienia najlepiej zachowanym roma?skim zabytkiem w Polsce, który opar? si? zarówno up?ywowi czasu jak i niszczycielskiej dla polskiego romanizmu sile baroku.Informacje praktyczne

N: 51.075131
E: 21.015210

ul. Ko?cielna 14
27-215 W?chock

?wi?tokrzyskie
starachowicki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0