Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Trzemeszno, Ko?ció? Wniebowzi?cia NMP

  

Pierwotny powsta? w II po?owie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkni?tym apsyd? i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczn?, masywn? wie?? z empor? od strony zachodniej.

Opis obiektu

Pierwotny powsta? w II po?owie XII wieku jako niewielka trójnawowa bazylika z prezbiterium zamkni?tym apsyd? i dwoma kaplicami na rzucie kwadratu po bokach oraz czworoboczn?, masywn? wie?? z empor? od strony zachodniej. ?ciany wykonano z dok?adnie ciosanych g?azów narzutowych, elementy konstrukcyjne z piaskowca.

Ten pierwotny ko?ció? zosta? rozbudowany w XIII wieku uzyskuj?c transept i nowe obszerne prezbiterium zamkni?te ?cian? prost?.

Wielka rozbudowa ?wi?tyni w latach 1760-1791 wi?za?a si? z rozbiórk? ?redniowiecznych partii budowli na rzecz pó?nobarokowego za?o?enia przestrzennego. Ta barokowa obecnie bry?a ko?cio?a jako? nie przystaje do naszych wyobra?e? o roma?skich ?wi?tyniach wczesnochrze?cija?skich.

Fragmenty budowli pierwotnej ci?gle jednak mo?na jeszcze zobaczy?. S? to kilkumetrowej wysoko?ci fragmenty murów z ciosów granitowych stanowi?cych cz??? fasady zachodniej i wie?y po?udniowej, dwie kolumny w prz??le zachodnim nawy o jednolitych trzonach i g?owicach kostkowych, pilaster i pozosta?o?ci gzymsu arkady emporowej oraz drobne elementy kamieniarki.

Pod dzisiejsz? bazylik?, poni?ej posadzki, obficie zachowa?y si? cz??ci fundamentów z tamtego okresu. Cz??? podziemi zosta?a otwarta dla zwiedzaj?cych. W ich wn?trzu zorganizowano wystaw? archeologiczn?, gdzie najciekawszym eksponatem jest roma?ska p?yta nagrobna z XII wieku. Zobaczy? mo?na te? fragmenty pierwotnych murów, baz? jednej z kolumn, ciekaw? rozglifion? nisz?, fragmenty roma?skiej ceramiki oraz ?redniowieczn? bi?uteri?.

Z klasztorem w Trzemesznie przez d?ugi czas wi?za?a si? tradycja, jakoby ju? w pod koniec X wieku funkcjonowa? tu klasztor benedyktynów. W tym miejscu mia?y si? czasowo znajdowa? relikwie ?w. Wojciecha przed przeniesieniem do Gniezna. Najnowsze badania archeologiczno – architektoniczne w tej ?wi?tyni ustali?y jednak ponad wszelk? w?tpliwo??, ?e pierwsza faza budowy ko?cio?a nie mo?e pochodzi? sprzed I po?owy XII wieku.

Miasto po?o?one w powiecie gnie?nie?skim, oko?o 68 km na wschód od Poznania. Wa?ny punkt na Szlaku Piastowskim.Informacje praktyczne

N: 52.559294
E: 17.818102

pl. Kosmowskiego 8
62-240 Trzemeszno

wielkopolskie
gnie?nie?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0