Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Sulis?awice, Ko?ció? Narodzenia NMP

  

Wzniesiony w I po?owie XIII wieku jako budowla jednonawowa o nieznanym rozwi?zaniu cz??ci wschodniej. Dzi? jest ona zachodni? cz??ci? ?wi?tyni powsta?ej ok. 1600 roku.

Opis obiektu

Jednonawowy, zbudowany z ciosów piaskowca, o nieznanym rozwi?zaniu cz??ci wschodniej, datowany na I po?ow? XIII wieku. Wch?oni?ty przez rozbudow?, dokonan? ok. roku 1600.

Dzi? Ko?ció? Narodzenia NMP jest budowl? z?o?on? z nawy i niewyodr?bnionego prezbiterium, zamkni?tego ?cian? prost?, po?o?on? w pobli?u neogotyckiego sanktuarium pod tym samym wezwaniem.

Pierwotna jest cz??? ?cian nawy o d?ugo?ci ok. 6 m licz?c od strony zachodniej, do wysoko?ci ok. 4 m., wy?ej nadbudowane one zosta?y konstrukcj? z kamienia ?amanego. Z pierwszej budowli pochodzi tak?e znajduj?cy si? w ?cianie po?udniowej portal (cz??ciowo, np. prawy wspornik tympanonu, rekonstruowany po 1945 roku, a do jego elementów dorobionych w XVII wieku nale?? te? kule zwie?czaj?ce i gzymsy), zamkni?ty pó?kolist? archiwolt? z g?adk? p?yt? tympanonu i niezwykle ciekawym p?askorze?bionym motywem plecionkowym na górnej o?cie?y prostok?tnego otworu wej?ciowego.

W ?cianie zachodniej zachowa?o si? roma?skie, nieco rozglifione okienko, pozosta?o?ci takich okien widoczne s? te? w ?cianie pó?nocnej. Ponadto na ciosach od strony po?udniowej liczne gmerki a od zachodniej dostrzec mo?na niewielkie rozetki, by? mo?e próbne wersje dekoracji plecionkowej portalu.

We wn?trzu zupe?nie nie wida? roma?skich cech budowli, dodatkowo wszystkie otwory okienne od tej strony zosta?y przemurowane. Wewn?trz prezbiterium znajduje si? jednak stipes o?tarza, pochodz?cy z pierwotnego ko?cio?a.

Dobudowana z czasach nowo?ytnych od strony pó?nocnej zakrystia pe?ni obecnie (od r. 2015) funkcj? dwupoziomowej izby pami?ci Oddzia?u Partyzanckiego "J?drusie". Poprzez umieszczon? w pod?odze szyb? zobaczy? mo?na fundament i dolny poziom murów, by? mo?e wschodniego rozwi?zania pierwotnej budowli.

Ko?ció? pe?ni obecnie rol? kaplicy cmentarnej.

Po?o?ony na terenie Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej, w pobli?u neogotyckiego nowego ko?cio?a pod tym samym wezwaniem.Informacje praktyczne

N: 50.5875
E: 21.468

Sulis?awice 91
27-670 ?oniów

?wi?tokrzyskie
sandomierski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0