Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Stary Zamek, Ko?ció? ?w. Stanis?awa

  

Wzniesiony w 3 ?w. XIII wieku z kamienia ?amanego jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium i zakrysti? od pó?nocy. Zachowany pierwotny uk?ad przestrzenny ze ?cianami w pe?nej w?a?ciwie wysoko?ci, pó?niejsze s? wie?a zachodnia i kruchta po?udniowa.

Opis obiektu

Wzniesiony w 3 ?w. XIII wieku w technice opus emplectum z kamienia ?amanego, jednonawowy z prosto zamkni?tym prezbiterium, zakrysti? od pó?nocy i z drewnian? empor? zachodni?.

Zachowany uk?ad przestrzenny budowli ze ?cianami w pe?nej w?a?ciwie wysoko?ci, pó?niejsze s? wie?a zachodnia i kruchta po?udniowa. Ca?y ko?ció? obiega fazowany cokó?.

Ko?ció? posiada pierwotne sklepienie krzy?owo - ?ebrowe w prezbiterium, wsparte na s?u?kach o g?owicach kielichowych ze zwornikiem ozdobionym rozet?, ?cian? t?czow? z gzymsem impostowym i zachowane wsporniki po drewnianej emporze.

Cz??ciowo zrekonstruowane jest okno we wschodniej ?cianie prezbiterium, w ?cianie pó?nocnej wtórnie wmurowano pierwotne biforyjne okienko wykonane z granitu a za wie?? odnale?? mo?na relikty czterolistnego okulusa.

Ko?ció? zachowa? trzy oryginalne portale. Najciekawszy jest, ukryty w kruchcie i konserwowany w roku 1962 portal po?udniowy, z dwustronnym tympanonem przedstawiaj?cym na awersie postacie Tronuj?cej Madonny z Dzieci?tkiem i ?w. Stanis?awa, na rewersie, znacznie gorzej zachowanym apoteoz? ?w. Stanis?awa w otoczeniu or?ów. ?uk archiwolty, oparto na trzech parach kolumienek o g?owicach zdobionych motywem li?ci d?bu. Figury Matki Boskiej i ?w. Stanis?awa oraz guze?ki zdobi?ce ?uk archiwolty wykonano z czerwonego kamienia.

Portal ten uzupe?niaj? 3 pe?noplastyczne rze?by lwów, dwie przy o?cie?ach trzeci wmurowany w górn? cz??? ?ciany kruchty. S? typowe dla wyrobów funkcjonuj?cej niedaleko ?l??y manufaktury kamieniarskiej.

Z prezbiterium do zakrystii prowadzi portal w formie ju? w?a?ciwie gotyckiej, podobny znajduje si? na niedost?pnym dla turysty strychu, prowadz?c z pomieszczenia nad naw? do cz??ci nad prezbiterium.

W prezbiterium zachowa?o si? ponadto pierwotne, pochodz?ce z 3 ?w. XIII w. kamienne, ostro?ukowe sakramentarium i trójlistna wn?ka nad piscin?.

Przy drodze wokó? ko?cio?a warto zwróci? uwag? na jeden z najstarszych, pochodz?cy z XIV wieku, krzy? pokutny.

Ko?ció? w Starym Zamku jest pó?noroma?sk? ?wi?tyni? wiejsk?, usytuowan? w centrum wsi na niewielkim wyniesieniu i wraz z cmentarzem ogrodzonym kamiennym murem z przyporami.Informacje praktyczne

N: 50.916667
E: 16.8

ul. Centralna 8
55-045 Stary Zamek

dolno?l?skie
wroc?awski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0