Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Stara Zago??, Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela

  

Wzniesiony przez joannitów pod koniec XII wieku z ciosów wapiennych, jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium. Uk?ad ten znacz?co zmieni?y liczne przebudowy.

Opis obiektu

Wzniesiony pod koniec XII wieku z ciosów wapiennych, jako budowla jednonawowa z prosto zamkni?tym prezbiterium i nieznanym rozwi?zaniem partii zachodniej.

Uk?ad ten znacz?co zmieni?y liczne przebudowy. Ju? w XV wieku przed?u?ono prezbiterium zamykaj?c je wielobocznie i rozebrano ?cian? zachodni? przed?u?aj?c ko?ció? ku zachodowi. Na pocz?tku XX wielu zbudowano kaplic?, krucht?, zakrysti? i ponownie przed?u?ono naw? ku zachodowi.

Pierwotn? budowl? charakteryzowa?a bogata artykulacja ?cian bocznych w postaci lizen, podzia?u na dwie kondygnacje i rozwini?te zdobnictwo fryzem arkadowym z u?ytym motywem syren.

Ko?ció? który by? elementem klasztoru szpitalników ?w. Jana Jerozolimskiego (joannitów) za?o?y? i uposa?y? Henryk Sandomierski mi?dzy 1154 a 1166 rokiem. Po 1321 roku zakonnicy przekazali komandori? jako odszkodowanie biskupstwu w?oc?awskiemu, a ko?ció? sta? si? ko?cio?em parafialnym.

W 1962 roku podczas prowadzonych bada? architektonicznych odkryto pozosta?o?ci budowli roma?skiej a w naro?niku pó?nocno-wschodnim nawy (obecnie w przedsionku zakrystii) s?ynne p?askorze?by syreny i trytona. W latach 1995-2000 poddano konserwacji m.in. roma?sk? kamieniark?, a tak?e wykonano now? aran?acj? wn?trza prezbiterium. W latach 2010-2011 odrestaurowano ko?cielne elewacje.

W naro?ach elewacji pierwotnej budowli znajdowa?y si? lizeny z tzw. dekoracj? sznurow? a pod okapem dachu fryz arkadkowy, którego resztki mo?na ogl?da? na wschodniej ?cianie szczytowej nawy oraz w obr?bie murów zakrystii. W prezbiterium zachowane s? ponadto 2 oryginalne okienka a w po?udniowej ?cianie nawy ?lady po zamurowanym portalu. Na jednym z ciosów od strony pó?nocnej nawy zachowa? si? wizerunek smoka.

Wn?trze ?wi?tyni nakrywa?y i nakrywaj? drewniane stropy (nad naw?, kaplic?, krucht? i zakrysti?), sklepienie krzy?owo-?ebrowe nad prezbiterium jest ju? gotyckie, z p?askorze?bionymi wspornikami i zwornikami.

Wej?cie z prezbiterium do zakrystii akcentuje gotycki portal z drzwiami z 2 po?owy XV wieku. W wyposa?eniu obiektu m.in. kamienne sakramentarium z 2 po?owy XIV wieku.

Ko?ció? ?w. Jana Chrzciciela jest przyk?adem wzorcowo przeprowadzonej restauracji.

Usytuowany w centrum wsi, po?rodku prostok?tnego placu, otoczonego kamiennym murem.Informacje praktyczne

N: 50.416667
E: 20.6

Stara Zago?? 12
28-400 Pi?czów

?wi?tokrzyskie
pi?czowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0