Informacje o obiekcie

Na fot. Zespół klasztorny cystersów w Sulejowie

?roda ?l?ska, Ko?ció? Narodzenia NMP

  

W pocz?tkach XII w. w pobli?u ?rody ?l?skiej powsta? z fundacji ksi?cia Henryka Brodatego szpital i przytu?ek dla tr?dowatych. By umo?liwi? mieszka?com przytu?ku korzystanie z pos?ug religijnych wzniesiono tu w latach 1221-1232 t? niewielk? ?wi?tyni?.

Opis obiektu

Wzniesiony w latach 1221-1232 z ceg?y jako budowla jednonawowa z prezbiterium zamkni?tym pó?kolist? apsyd?.

Zachowany pierwotny uk?ad przestrzenny. W apsydzie i prezbiterium pierwotne s? pó?koliste okna i sklepienia. Warto zwróci? te? uwag? na fryz arkadowy i zachowane fragmenty roma?skiego portalu.

W pocz?tku XII w. w pobli?u ?rody ?l?skiej powsta? z fundacji ksi?cia Henryka Brodatego szpital i przytu?ek dla tr?dowatych. Ten szpitalny ko?ció? wzniesiono, by umo?liwi? mieszka?com przytu?ku korzystanie z pos?ug religijnych.

Od XIV w. by? w?asno?ci? benedyktynów, potem od ok. 1535 r. pod zarz?dem biskupstwa wroc?awskiego. W XVII w. podczas odbudowy zniszczono znaczne partie roma?skiej budowli. W pocz?tkach XIX w. pe?ni? funkcj? zbrojowni miejskiej. Zosta? te? powa?nie uszkodzony w czasie II wojny ?wiatowej.

Prace rekonstrukcyjne przeprowadzono na prze?omie lat 50. i 60. XX w. Ko?ció? oddano ponownie do u?ytku sakralnego w roku 1978.

Po?o?ony w zachodniej cz??ci ?rody ?l?skiej, przy skrzy?owaniu ul. Legnickiej i Kruczej.Informacje praktyczne

N: 51.163175
E: 16.581163

ul. Krucza 40
55-300 ?roda ?l?ska

dolno?l?skie
?redzki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0