Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Piaseczno, Ko?ció? Matki Boskiej Królowej Ró?a?ca ?wi?tego

  

Budowla orientowana, sk?adaj?ca si? pierwotnie w prostok?tnej nawy, wyodr?bnionego prezbiterium zako?czonego pó?kolist? apsyd?, a od zachodu wie?y o tej samej szeroko?ci co nawa.

Opis obiektu

Budowla orientowana, sk?adaj?ca si? pierwotnie w prostok?tnej nawy, wyodr?bnionego prezbiterium zako?czonego pó?kolist? apsyd?, a od zachodu wie?y o tej samej szeroko?ci co nawa.

Wzniesiony przed rokiem 1250 z dok?adnie obrobionych ciosów granitowych o zbli?onej wielko?ci i w regularnym w?tku. Zewn?trzne ?ciany budowli obiega uko?nie fazowany cokó?.

Ko?ció? poddany przebudowie w roku 1851 w trakcie której poszerzono prezbiterium do szeroko?ci nawy, przemurowano szczyt wschodni oraz powi?kszono otwory okienne, z wyj?tkiem dwóch w fasadzie zachodniej.

Zachowane pierwotne mury nawy i dolnej partii wie?owej. Z elementów architektonicznych pierwotny jest trójuskokowy, ostro?ukowy portal w fasadzie zachodniej i tam?e dwa okna o g??bokich i mocno rozglifionych na zewn?trz o?cie?ach ze sko?nymi parapetami.

W ?cianie po?udniowej zamurowany portal do nawy o niezwykle niskich o?cie?ach, którego archiwolt? o ?uku zbli?onym do pó?okr?g?ego, wykuto z jednego bloku granitowego oraz równie? zamurowany portal okr?g?o?ukowy o wysokich o?cie?ach, który stanowi? pierwotne, zewn?trzne wej?cie na schodki w grubo?ci muru prowadz?ce na wy?sze kondygnacje wie?y.

Ko?ció? nale?y do charakterystycznej dla zachodnich obszarów województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego du?ej grupy XIII wiecznych ko?cio?ów granitowych. Przez Z. ?wiechowskiego umieszczony w Katalogu Architektury Roma?skiej w Polsce.

Po?o?ony w centrum wsi Piaseczno, 5 km od miejscowo?ci Banie.Informacje praktyczne

N: 53.061162
E: 14.699949

Piaseczno 18
74-110 Piaseczno

zachodniopomorskie
gryfi?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0