Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Salwatora w Krakowie

Ostrów Lednicki, Relikty palatium z kaplic?

  

Po?o?ony w po?udniowej cz??ci ?redniowiecznego zespo?u osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

Opis obiektu

Po?o?ony w po?udniowej cz??ci ?redniowiecznego zespo?u osadniczego, usytuowanego na wyspie o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.

Udokumentowany pocz?tek osadnictwa na tej wyspie si?ga VIII wieku a pierwszy gród powsta? tu w ko?cu IX wieku. Relikty murowanej, monumentalnej rezydencji pa?acowej po??czonej z kaplic? pochodz? jednak z lat 20. XI stulecia co potwierdzi?y badania metod? C14. Co wi?cej jest to budowla w swym pierwotnym zr?bie jednorodna, wzniesiona w krótkim czasie z miejscowego materia?u skalnego ?upanego w p?askie p?ytki i ??czonego zapraw? gipsow?. Zachowane mury nie przekraczaj? wysoko?ci 2.5 m.

Kaplica, nie pe?ni?ca nigdy funkcji batysterialnych, ma zewn?trzn? ?rednic? ok. 11.5 m, za?o?ona by?a na planie krzy?a greckiego. W miejscu przeci?cia si? naw umieszczono cztery filary, ka?dy o przekroju ?wier?kolistym, oddzielaj?cymi cz??? krzy?ow? od obej?cia. W ramionach krzy?a znajduj? si? niewielkie apsydy, a tak?e apsyda o?tarzowa od strony wschodniej. Zachowa?y si? fragmenty okien w pó?nocnej cz??ci kaplicy i fragmenty okr?g?ej klatki schodowej w naro?niku przylegaj?cego do kaplicy budynku mieszkalnego, sugeruj?ce istnienie emporowej kondygnacji kaplicy i jej przesklepienie.

Pa?ac, by? mo?e dwukondygnacjowy wzniesiony na rzucie prostok?ta (32 x 14 m) ma wyra?nie wydzielone pomieszczenia. Najwi?ksze, usytuowane w zachodniej cz??ci, by?o podzielone trzema ?ukami arkadowymi wspartymi na dwóch czworo?ciennych filarach.

Budowla zosta?a zniszczona w trakcie najazdu Brzetys?awa w 1039 roku, odbudowany zosta?a na siedzib? kasztelanii w XII wieku. Z tego okresu pochodzi przylegaj?ca do kaplicy od zachodu budowla czworok?tna wzniesiona z ciosów granitowych, zapewne dolna cz??? wielokondygnacyjnej wie?y.

Z nieznanych powodów od pó?nego ?redniowiecza wyspa przesta?a pe?ni? jakiekolwiek funkcje spo?eczne i sakralne, za? istniej?ce zabudowania popad?y w ruin?, a jej rozleg?y teren sta? si? miejscem cmentarnym mieszka?ców z okolicznych, przyjeziornych terenów.

Miniona ?wietno??  wyspy zosta?a odkryta w I po?owie XIX wieku przez hrabiego Edwarda Raczy?skiego, ale intensywne prace archeologów nast?pi?y dopiero w latach sze??dziesi?tych ubieg?ego wieku. Poszukiwaniem obj?ty by? nie tylko teren wyspy ale i dno jeziora w obr?bie istniej?cych przed wiekami mostów.

W 1969 roku na Ostrowie Lednickim  powsta?o Muzeum Pierwszych Piastów. W?ród zbiorów, pozyskanych z wykopalisk naziemnych i podwodnych znajduj? si? m.in. stauroteka, liczne wyroby ze z?ota, srebra i br?zu, bi?uteria, he?m noskowy, groty w?óczni i miecze skandynawskie.

W s?siedztwie zespo?u rezydencjalnego, nieco na pó?noc od niego, znajduj? si? relikty wspó?czesnego mu ko?cio?a.

Po?o?ony w po?udniowej cz??ci ?redniowiecznego zespo?u osadniczego, usytuowanego w po?udniowej cz??ci wyspy o nazwie Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica.Informacje praktyczne

N: 52.525984
E: 17.378485

Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra

wielkopolskie
gnie?nie?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0