Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jakuba w Mieronicach

Lubi?, Zespó? klasztorny benedyktynów

  

Z?o?ony z ko?cio?a pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie pó?nocnej. Roma?ski ko?ció? opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych g?azów narzutowych ró?nej wielko?ci z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolno?l?skiego, realizowany by? w dwóch fazach.

Opis obiektu

Z?o?ony z ko?cio?a pw. Narodzenia NMP i klasztoru usytuowanego po jego stronie pó?nocnej.

Roma?ski ko?ció? opactwa murowany w technice opus emplectum z ciosanych g?azów narzutowych ró?nej wielko?ci z elementami konstrukcyjnymi z piaskowca dolno?l?skiego, realizowany by? w dwóch fazach. W fazie I, XII wiecznej, powsta?a budowla jednonawowa, bez prezbiterium ale za to z transeptem i wie?? zachodni?. Naw? od wschodu zamyka?a apsyda, a o ró?nym promieniu apsydy (pó?nocna wi?kszym, po?udniowa mniejszym) zamyka?y od wschodu oba ramiona prezbiterium (te? ró?nej d?ugo?ci).

W fazie II, XIII wiecznej, dobudowano prosto zamkni?te prezbiterium (usuwaj?c apsyd? g?ówn?) wraz z zamkni?t? apsydialnie kaplic? od pó?nocy przylegaj?c? do prezbiterium. Obecna pó?nogotycka forma prezbiterium jest wynikiem kolejnej przebudowy zapocz?tkowanej w roku 1444. Wtedy te? podwy?szono ?ciany nawy oraz zbudowano now? wie??, zachowuj?c jej przyziemia. Jeszcze wi?ksze zmiany wprowadzi? barok, cho?by poprzez kaplice ?w. Benedykta i Matki Boskiej Ró?a?cowej w ramionach transeptu. Barokowy jest te? obecny wystrój ?wi?tyni.

Jednocze?nie ju? w XII wiecznej fazie budowy zrealizowano wschodnie skrzyd?o klasztoru, z?o?one z trzech, najprawdopodobniej pi?trowych pomieszcze?, które zwi?zane zosta?y z murami ?wi?tyni poprzez kaplic? pó?nocn? w XIII wieku. Odkryte wokó? ?lady ?wiadcz?, ?e ca?e za?o?enie by?o ufortyfikowane.

W obecnym ko?ciele pierwotne s? mury nawy do niemal pe?nej wysoko?ci, fragmenty prezbiterium i zakrystii. W trakcie bada? archeologicznych pod posadzk? natrafiono na fragmenty trzech apsyd. Przyziemie wie?y kryje pozosta?o?ci krypty, przykrytej czteropolowym sklepieniem wspartym na ?rodkowym filarze.

Relikty przy?ciennych pilastrów ?wiadcz?, ?e nawa by?a pierwotnie sklepiona. W ?cianie zachodniej zachowa?a si? od strony nawy fragment prostok?tnego filara. Komunikacj? zapewnia? zachowany portal po?udniowy kamienny portal.

Od pocz?tku istnienia opactwo Lubiniu by?o znacz?cym o?rodkiem kultury. Sprowadzeni tu benedyktyni, stosuj?c si? do wymaga? regu?y zakonu, w XII w. utworzyli skryptorium, w którym przepisywano ksi?gi liturgiczne, roczniki i dokumenty, a w pó?niejszym okresie przek?ady fragmentów Pisma ?wi?tego, zbiory kaza? i kroniki zakonu. Z XIII wieku pochodzi zachowany r?kopis Rocznika Lubi?skiego.

Klasztor po?o?ony jest przy drodze 308 z Ko?cina, na wzgórzu co sprawia, ?e jest bardzo dobrze widoczny z odleg?o?ci kilku kilometrów.Informacje praktyczne

N: 51.966132
E: 16.90078

ul. Mickiewicza 6
64-010 Lubi?

wielkopolskie
ko?cia?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0