Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Kraków, Ko?ció? ?w. Salwatora

  

Obecna jednonawowa posta? ko?cio?a pochodzi z pocz?tku XVII wieku i jest wynikiem adaptacji cz??ci wschodniej ko?cio?a roma?skiego, murowanego z ciosów piaskowca i kostki wapiennej.

Opis obiektu

Obecna jednonawowa posta? ko?cio?a pochodzi z pocz?tku XVII wieku i jest wynikiem adaptacji cz??ci wschodniej ko?cio?a roma?skiego, murowanego z ciosów piaskowca i kostki wapiennej.

Wyniki bada? archeologicznych prowadzonych przy tym ko?ciele w latach 60. i 80. XX w. nie s? jednoznaczne. Najprawdopodobniej jednak pierwszy ko?ció? w tym miejscu zosta? konsekrowany oko?o 1148 roku i by? budowl? trzynawow?, trójprz?s?ow?, z prezbiterium zamkni?tym apsyd? i psudotranseptem z dwoma ma?ymi apsydami od wschodu.

Jeszcze w wieku XII ko?ció? zmodernizowano, przed?u?aj?c prezbiterium ku wschodowi i zamykaj?c je prosto oraz dodaj?c dwie kaplice po jego bokach, które otwiera?y si? do przestrzeni prezbiterium arkadami. Ponadto ze ?cian odczytujemy, ?e do prezbiterium wiod?y wej?cia przez dwa portale: po?udniowy i pó?nocny.

To w?a?nie ta budowla zosta?a w latach 1620-1622 przebudowana. Dzisiejszy ko?ció? jest du?o mniejszy, ni? kiedy?. Jego korpus ko?czy si? na wysoko?ci pierwszego prz?s?a poprzedniego, brakuje równie? po?udniowej kaplicy bocznej - pozosta?a tylko kaplica pó?nocna.

Najlepiej z ca?ej ?wi?tyni zachowane jest prezbiterium cho? nie posiada dzi? pierwotnego sklepienia. Daje si? tutaj rozpozna? pierwotny w?tek muru, znajduje si? w nim te? kamienna, roma?ska mensa o?tarzowa. Na wschodniej ?cianie zamykaj?cej prezbiterium znajduje si? roma?skie rozglifione okienko. W rezerwacie archeologicznym pod posadzk?, który mo?na okazjonalnie zwiedza?, zachowane s? fragmenty roma?skich fundamentów.

Ko?ció? znajduje si? na krakowskim Zwierzy?cu, na niewielkim wzgórzu, stanowi?cym wschodnie zako?czenie masywu Wzgórza ?w. Bronis?awy.Informacje praktyczne

N: 50.053429
E: 19.912278

ul. ?w. Bronis?awy 9
30-001 Kraków

ma?opolskie
Kraków

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0