Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Ko?cielec Proszowicki, Ko?ció? ?w. Wojciecha

  

Zbudowany w I po?owie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wis?awa z Ko?cielca. Ze wzgl?du na swoj? okaza?o?? jest ko?cio?em niezwyk?ym jak na ?wi?tyni? wiejsk?.

Opis obiektu

Zbudowany w I po?owie XIII wieku z fundacji biskupa krakowskiego Wis?awa z Ko?cielca. Ze wzgl?du na swoj? okaza?o?? jest ko?cio?em niezwyk?ym jak na ?wi?tyni? wiejsk?.

Budowla orientowana, trójnawowa, w formie filarowej bazyliki, murowanej z ciosów wapienia pi?czowskiego, z u?yciem ceg?y w uk?adzie wendyjskim, z wyodr?bnionym prezbiterium zamkni?tym wysok? pó?kolist? apsyd? zdobion? lizenami po??czonymi fryzem arkadkowym. Posiada, co na polski romanizm jest ewenementem, trójprzes?owy, system emporowy nad obiema nawami bocznymi. Pierwotnie z dwoma wie?ami na wschodnich ko?cach naw bocznych i zamkni?ta stropem drewnianym.

Uk?ad przestrzenny i bry?a ko?cio?a uleg?y powa?nym zmianom. Najpowa?niejsze z nich mia?y miejsce w wieku XVII kiedy to po zniszczeniach w okresie reformacji, ?wi?tynia zosta?a odrestaurowana w stylu barokowym. Obni?ono wtedy wie?e roma?skie a pozosta?o?ci w formie aneksów zatopione w bryle korpusu. Wymurowano na nowo ?ciany boczne, wymieniono znaczn? ilo?? ciosów w apsydzie i fasadzie zachodniej, za?o?ono sklepienia w miejsce drewnianych stropów. Wewn?trz arkady mi?dzynawowe podtrzymywane pierwotnie przez pó?kolumny oparto na pilastrach filarów.

Z pierwotnej struktury murów pozosta?y ?ciany prezbiterium i nawy g?ównej, aneksy przyprebiterialne powsta?e w miejsce wie? oraz ?ciana zachodnia z trójuskowym, pó?koli?cie zamkni?tym portalem wej?ciowym. W tym arcydziele sztuki roma?skiej zrekonstruowanym pod koniec XIX wieku oryginalne s? bazy o?cie?a i zdobiony trzon prawej zewn?trznej kolumienki. W ciosach z których ?wi?tynia jest zbudowana, zachowa? si? du?y zespó? znaków kamieniarskich.

Roma?ski jest przed wszystkim najciekawszy element ko?cio?a, obiegaj?ce naw? g?ówn? empory (galerie) otwarte do niej tryforiami, w których umieszczone s? bli?niacze kolumny o bogatej dekoracji g?owic. Posiadaj? po obu stronach, w tryforialnych prze?witach sze?? arkad empor z kompletem oryginalnych dwunastu g?owic bli?niaczych kolumn, podtrzymuj?cych arkady prze?roczy. G?owice kolumn o formie kielichowo-blokowej, reprezentuj? ró?norodne warianty, ka?da inny, dekoracji palmetowej. Kolumny maja bazy o bardzo silnie rozwini?tym torusie, z symetrycznie zaznaczonymi naro?nymi li??mi.

Po?o?ony w centrum wsi, otoczony ogrodzeniem z I po?owy XIX wieku.Informacje praktyczne

N: 50.197152
E: 20.398086

Ko?cielec 103
32-123 Ko?cielec

ma?opolskie
proszowicki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0