Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy

Ko?cielec Kolski, Ko?ció? ?w. Andrzeja

  

Wzniesiony w II po?owie XII wieku z ciosów piaskowca, jako ma?a budowla jednonawowa, od wschodu zamkni?ta pó?kolist? apsyd? i z empor? od zachodu. Stanowi prezbiterium dzisiejszego ko?cio?a.

Opis obiektu

Wzniesiony w II po?owie XII wieku z ciosów piaskowca, jako ma?a budowla jednonawowa, od wschodu zamkni?ta pó?kolist? apsyd? i z empor? od zachodu. Stanowi prezbiterium dzisiejszego ko?cio?a.

Zachowany w obr?bie murów z wyj?tkiem fasady zachodniej. ?ciana pó?nocna obudowana jest gotycko renesansow? krucht?, w której widoczny jest pierwotny mur roma?ski. Pierwotne jest sklepienie apsydy, oba jej okna i ?uk t?czowy. W dawnej nawie pozosta?y ?lady roma?skich otworów okiennych, du?e okno od po?udnia jest ju? gotyckie. W zachodniej partii ?ciany pó?nocnej nawy zachowa?y si? ?lady pó?kolistego ?uku sklepienia empory.

?ciana pó?nocna w swojej zachodniej cz??ci jest szersza od reszty ?cian o ponad 60 cm. To poszerzenie murów pozwoli?o zmie?ci? w nich schody na empor?.

Oko?o roku 1601 zachodnia ?ciana uleg?a rozbiórce, zlikwidowano tez empor? a klatk? schodow? zasypano gruzem i zamurowano.

Nowa nawa by?a pierwotnie drewniana. W latach 90. XX-wieku zast?piono j? ceglan? budowl?, przy wznoszeniu której lokalny konserwator zabytków nie zachowa? nale?ytej czujno?ci zawodowej...

Po?o?ony w centrum miejscowo?ci.Informacje praktyczne

N: 52.174444
E: 18.57

ul. Ko?cielna 13
62-604 Ko?cielec

wielkopolskie
kolski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0