Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Koprzywnica, Zespó? klasztorny cystersów

  

Z?o?ony z ko?cio?a ?w. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie pó?nocnej z którego zachowa?o si? tylko skrzyd?o wschodnie. Pozosta?e skrzyd?a powsta?y po epoce romanizmu i zosta?y ostatecznie rozebrane w okresie mi?dzywojennym.

Opis obiektu

Z?o?ony z ko?cio?a ?w. Floriana oraz klasztoru usytuowanego po stronie pó?nocnej z którego zachowa?o si? tylko skrzyd?o wschodnie. Pozosta?e skrzyd?a powsta?y po epoce romanizmu i zosta?y ostatecznie rozebrane w okresie mi?dzywojennym.

Opactwo zosta?o ufundowane w roku 1183, zbudowane zosta?o w stylu roma?skim z lokalnego piaskowca a konsekracja ko?cio?a nast?pi?a ju? w roku 1207.

Ko?ció? klasztorny zachowa? do naszych czasów w stanie prawie nienaruszonym bry??, uk?ad wn?trza, system konstrukcyjny oraz detale architektoniczne. Jedynie fasada wykonana zosta?a podczas przebudowy w XVIII wieku. Jest budowl? bazylikow?, trójnawow?, o systemie filarowym z transeptem, przykrytym sklepieniem krzy?owo-?ebrowym, z prostok?tnym prezbiterium. Zawiera wiele elementów architektury roma?skiej, w tym wykonane z ciosów kamiennych sklepienia ostro?ukowe z niezwykle ciekawymi, rze?bionymi zwornikami (szczególnie cenny zwornik przedstawiaj?cy Baranka Bo?ego znajduje si? na przeci?ciu naw), fryz z?bkowy oraz zamurowan? rozet?. Filary i pó?kolumny s? zdobione p?askorze?bionymi ornamentami geometrycznymi i ro?linnymi.

Z zabudowa? klasztornych pozosta?o jedynie wschodnie skrzyd?o klasztoru. Stanowi ono cenny zabytek architektury roma?skiej z elementami gotyku (nieistniej?ce kru?ganki, ostatnie prz?s?o pólnocne). Na mocno uszkodzonym, pozbawionym tynków murze zachodniej elewacji tego skrzyd?a widoczne s? ?lady skucia lizen oraz otwory po belkach d?wigaj?cych niegdy? strop.

W klasztorze zachowa? si? roma?ski kapitularz, wsparty na dwóch kolumnach ze sklepieniem krzy?owo-?ebrowym. Jeden z filarów zachowa? oryginaln? g?owic?.

W roku 2005 w zamurowaniu po?udniowego portalu bocznego w ?cianie zachodniej ko?cio?a odkryto datowany na 1 po?. XIII w. tympanon. Jest dobrze zachowany, z p?askorze?bion? dekoracj? roma?sk?, przedstawiaj?c? krzy? z dwoma stylizowanymi drzewkami po bokach. Dodatkowo pó?kole tympanonu obwiedziono wici? ro?linn?.

Na trasie Kraków-Sandomierz.Informacje praktyczne

N: 50.593781
E: 21.573481

ul. Krakowska 76
27-660 Koprzywnica

?wi?tokrzyskie
sandomierski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0