Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gardnie

Imielno, Ko?ció? ?w. Miko?aja

  

Wzniesiony ok. 1224 r. w kr?gu oddzia?ywa? architektury cysterskiej z kamiennych ciosów wapienia pi?czowskiego.

Opis obiektu

Wzniesiony ok. 1224 r. w kr?gu oddzia?ywa? architektury cysterskiej z kamiennych ciosów wapienia pi?czowskiego.

Wprawdzie bry?? ko?cio?a zak?ócaj? dzi? dobudówki, wykonane w XV i XVII w. (od pó?nocy kaplica barokowa i zakrystia, od po?udnia kaplica gotycka), zachowa? si? natomiast pierwotny uk?ad wn?trza.

Imielni?ski ko?ció? by? trójnawow? ?wi?tyni? z prosto zamkni?tym, poka?nym prezbiterium przykrytym dwoma prz?s?ami sklepienia ?ebrowego. Z okresu pierwotnego pochodz? mury obwodowe. W p?n. ?cianie prezbiterium zachowa?y si? pó?koli?cie zamkni?te pierwotne otwory okienne, znajduj? si? tam tak?e tzw. s?u?ki - kolumienki, które podtrzymywa?y roma?skie sklepienie.

Zewn?trzna ?ciana po?udniowej kaplicy posiada cenn? XV-wieczn? p?askorze?b?, której ?redniowieczny autor symbolicznie odniós? si? do Zmartwychwstania.

Po?o?ony w centrum wsi przy rozwidleniu dróg.Informacje praktyczne

N: 50.584850
E: 20.444426

ul. Ko?cielna 2
28-313 Imielno

?wi?tokrzyskie
j?drzejowski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0