Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Grudzi?dz, Most Bramy Toru?skiej

  

Wchodzi? w sk?ad niezachowanego zespo?u bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toru?skiej ?wiadczy o tym, ?e by? pierwszym elementem ca?ego za?o?enia budowlanego.

Opis obiektu

Wchodzi? w sk?ad niezachowanego zespo?u bramnego, a jego odchylenie w stosunku do Bramy Toru?skiej ?wiadczy o tym, ?e by? pierwszym elementem ca?ego za?o?enia budowlanego.

Na ceglan? konstrukcj? mostu sk?adaj? si? dwa ?uki arkadowe. ?uk dolny wykonany jest z charakterystycznej dla romanizmu ceg?y i datowany na 1 po? XIII w. Most by? poszerzany w czasach krzy?ackich. Obecnie ogólnie dost?pny, znajduje si? u wylotu ulicy Klasztornej, stanowi?c element miejskich bulwarów.

Zespó? bramny z?o?ony by? z baszty bramnej (zachowana ?ciana wschodnia), murowanego mostu, baszty przedbramia (obecnie jest to kamienica przy Al. 23 Stycznia 10), parchamu i Baszty Browarnej.

Na ceglan? konstrukcj? mostu sk?adaj? dwa ?uki arkadowe, dolny i górny na które nak?adano drewniany pomost. W okresie pó?niejszym most przebudowano na ca?kowicie murowy z ceglanymi balustradami.

?uk dolny wykonany jest z, charakterystycznej dla I po?. XIII w., ceg?y o wymiarach 27-29×12-13×5,5 cm i ma grubo?? 1,28 m.

Przeprowadzony na prze?omie sierpnia i wrze?nia 2008 r. remont nawierzchni drogowo-tramwajowej ul. Klasztornej pozwoli? na pomiar odkrywki wykonanej w konstrukcji, z której wynika, ?e bezpo?rednio pod jezdni? prz?s?o wykonane jest z ceg?y o wymiarach 29×14×6,5-7,5 cm i posiada grubo?? oko?o 3 m.

Rozpi?to?? prz?s?a wynosi 5,5 m. Drugie prz?s?o strony wschodniej nie zachowa?o si?. D?ugo?? mostu szacuje si? na oko?o 20 m.

Brama Toru?ska zosta?a rozebrana w XIX w., z powodu wprowadzenia w mie?cie konnej sieci tramwajowej (13 czerwca 1896).Informacje praktyczne

N: 53.49
E: 18.746944

ul. Klasztorna 11
86-300 Grudzi?dz

kujawsko-pomorskie
Grudzi?dz

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Infrastruktura turystyczna

  client

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0