Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół klasztoru benedyktynów w Mogilnie

Cieszyn, Ko?ció? ??. Miko?aja i Wac?awa, Rotunda Cieszy?ska

  

Budowla centralna z apsyd? od wschodu, zachodnim wej?ciem i zachodni? empor?. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z p?askich starannie dobranych ciosów wapiennych tworz?cych lico wewn?trzne i zewn?trzne w uk?adzie opus emplectum. Pe?ni?a funkcj? kaplicy zamkowej i ko?cio?a grodowego.

Opis obiektu

Budowla centralna z apsyd? od wschodu, zachodnim wej?ciem i zachodni? empor?. Zbudowana w XII wieku, ok. 1180 roku, z p?askich starannie dobranych ciosów wapiennych tworz?cych lico wewn?trzne i zewn?trzne w uk?adzie opus emplectum. Pe?ni?a funkcj? kaplicy zamkowej i ko?cio?a grodowego.

Zachowana w pe?nej wysoko?ci murów, z ?ukiem t?czowym i z konchowymi sklepieniami z p?askich p?ytek kamiennych nad kopu?? i apsyd?. Pierwotne s? fragmenty empory zachodniej (bazy i s?upy kolumn), zrekonstruowanej w 1955 roku.

Na empor? prowadzi klatka schodowa, któr? poprowadzono cz??ciowo w grubo?ci muru, U szczytu schodów prowadz?cych na empor? znajduje si? zamurowany portal roma?ski.

W XIV wieku roma?ska rotunda zosta?a dopasowana do gotyckiego zamku. Poziom posadzki podniesiono o dwa metry, przekszta?cono okna, które zachowa?y jednak obustronne rozglifienia o?cie?y. Z elementów architektonicznych pierwotny pozosta? te? pó?kolisty portal z g?adk? p?yt? tympanonu a z wyposa?enia stipes o?tarza.

Klasycystyczna przebudowa rotundy w 1839 roku wi?za?a si? z wybiciem du?ych, pó?kolistych okien i otynkowaniem elewacji. W latach 1947-1955 przeprowadzono reromanizacj?, w trakcie której rotundzie przywrócono pierwotny charakter.

Bez w?tpienia jest jednym z symboli polskiego romanizmu.

Po?o?ona na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie.Informacje praktyczne

N: 49.751200
E: 18.625665

ul. Zamkowa 3
43-400 Cieszyn

?l?skie
cieszy?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0