Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół Wniebowzięcia NMP w Mokrsku Dolnym

Bia?y Ko?ció?, Ko?ció? NMP

  

Wzniesiony ok. po?owy XIII wieku z ?amanego granitu i obrobionych ciosów kamiennych by? pierwotnie budowl? jednonawow? z wydzielonym, prosto zamkni?tym prezbiterium i prostok?tn? wie?? nad zachodni? cz??ci? nawy mieszcz?c? empor?. Pierwszy raz wzmiankowany w 1264 r.

Opis obiektu

Wzniesiony ok. po?owy XIII wieku z ?amanego granitu i obrobionych ciosów kamiennych by? pierwotnie budowl? jednonawow? z wydzielonym, prosto zamkni?tym prezbiterium i prostok?tn? wie?? nad zachodni? cz??ci? nawy mieszcz?c? empor?. Pierwszy raz wzmiankowany w 1264 r.

Klasycystyczna przebudowa w 1827 roku spowodowa?a powstanie nowego szerszego i d?u?szego prezbiterium, rozebranie portalu zachodniego i zbudowanie kruchty zachodniej.

Ko?ció? zosta? znacz?co zniszczony podczas II wojny ?wiatowej, po której pozostawa? w ruinie. W latach 1984-1994 wg proj. Jerzego Rozp?dowskiego dokonano jego odbudowy, nawi?zuj?c do pierwotnej roma?skiej bry?y budynku.

Z pierwotnej budowli pozosta?y mury nawy w pe?nej wysoko?ci, przyziemie wie?y z ma?ymi roma?skimi okienkami sk?adaj?ce si? z trzech pomieszcze? w tym ?rodkowego przesklepionego oryginaln? kolebk? oraz dwa cz??ciowo zrekonstruowane okna w nawie.

Z roma?skiego detalu architektonicznego i wyposa?enia przetrwa?y liczne elementy wmurowane wtórnie w ?ciany ko?cio?a, u?yte do budowy o?tarza g?ównego lub umieszczone w kruchcie i ko?cielnym lapidarium. S? to m.in. fragment relifu z walcz?cymi nied?wiadkami, fragment tympanonu, gzyms empory pe?ni?cy obecnie funkcj? mensy o?tarzowej, kolumienki prze?rocza wie?owego u?yte w okienku kruchty czy tam?e znajduj?ca si? kamienna chrzcielnica. We wn?trzu ko?cio?a odkryto fundamenty pierwotnej ?ciany t?czowej oraz ?lady XIII wiecznej polichromii.

Po?o?ony w centrum wsi na wzgórzu, doskonale widoczny z drogi Strzelin - Zi?bice.Informacje praktyczne

N: 50.731112
E: 17.036245

Bia?y Ko?ció? 2
57-140 Bia?y Ko?ció?

dolno?l?skie
strzeli?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0