Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Jana Chrzciciela w Siewierzu

B?dargowo, Ko?ció? Matki Boskiej Wspomo?ycielki Wiernych

  

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamkni?ta od wschodu, pierwotnie z prostok?tn? wie?? zachodni?. Od pó?nocy widoczne szwy muru istniej?cej kiedy? zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, u?o?onych jednak w regularne warstwy, dzi?ki du?ej ilo?ci zaprawy wapiennej.

Opis obiektu

Budowla orientowana, jednonawowa, prosto zamkni?ta od wschodu, pierwotnie z prostok?tn? wie?? zachodni?. Od pó?nocy widoczne szwy muru istniej?cej kiedy? zakrystii. Murowana z kwadr granitowych o niejednolitych wymiarach, u?o?onych jednak w regularne warstwy, dzi?ki du?ej ilo?ci zaprawy wapiennej.

?wi?tynia datowana jest na wiek XIII, powsta?a prawdopodobnie oko?o 1220 roku. W dokumencie z 1 lutego 1220 roku bowiem ksi??na Anastazja potwierdza nadanie wsi B?dargowo ko?cio?owi ?w. Jakuba w Szczecinie, wspominaj?c, ?e w zwi?zku z budow?, biskup Zygwin po?wi?ci? miejsce o?tarza oraz podwórze ko?cielne.

Ko?ció? by? wielokrotnie przebudowywany, m.in. w latach 1690, 1701, 1786 i 1863. Podczas tej ostatniej przebudowy zburzona zosta?a wie?a, z której pozosta?y jedynie fragmenty jej ?cian bocznych w formie przypór. Wtedy te? wybito otwory okienne w ?cianach bocznych  i zgrupowano je w triady, likwiduj?c dotychczasowe, niepierwotne z pewno?ci? okna.

W elewacji budowli czytelne s? jednak relikty niektórych pierwotnych otworów okiennych o ?uku okr?g?ym. Pozosta?y te? dwa zamurowane portale: pó?nocny, ceglany o ?uku okr?g?ym oraz po?udniowy, 3-uskokowy, ceglany o ?uku lekko ostrym. W fasadzie zachodniej wej?cie do ?wi?tyni prowadzi przez okaza?y portal o ?uku ostrym, ceglany, pi?ciokrotnie schodkowany.

Szczyt wschodni blendowany i oskarpowany, równie? zosta? przebudowany.

Ko?ció? nale?y do charakterystycznej dla zachodnich obszarów województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego du?ej grupy XIII wiecznych ko?cio?ów granitowych, które zaliczy? mo?na do lokalnego stylu  przej?ciowego od romanizmu do gotyku.

Po?o?ony w centrum wsi B?dargowo, 7 km na pó?noc od Ko?baskowa.Informacje praktyczne

N: 53.3913164
E: 14.4425472

B?dargowo 18
73-261 B?dargowo

zachodniopomorskie
policki

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0