Informacje o obiekcie

Na fot. Kościół św. Andrzeja w Krakowie

Banie, Ko?ció? Matki Bo?ej Wspomo?enia Wiernych

  

Zbudowany w pierwszej po?owie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

Opis obiektu

Zbudowany w pierwszej po?owie XIII wieku z regularnych ciosów granitowych w technice opus emplectum.

Budowla orientowana, trójnawowa z prosto zamkni?tym, wyd?u?onym prezbiterium i wie?? zachodni?.

Uk?ad przestrzenny ko?cio?a zniekszta?cony poprzez usuni?cie po po?arze w 1853 roku pierwotnego masywu wie?owego szerszego od nawy i zast?pienie go znacznie w??sz? dzwonnic?. Po po?arze w 1478 roku, okna w nawach poszerzono i wyd?u?ono nadaj?c im form? gotyck?. Szczyty, tak w cz??ci nawowej jak i prezbiterialnej wykonane s? wtórnie z ceg?y. Ko?ció? posiada? pierwotnie cztery portale i dwa przej?cia z masywu wie?owego do cz??ci nawowej.

Korpus nawowy ma kszta?t kwadratu a nawy boczne od g?ównej oddzielone s? ostro?ukowymi arkadami, wspartymi na czterech granitowych filarach.

Z elementów architektonicznych pierwotne s? po trzy roma?skie okna w prezbiterium, wtórnie znacznie przed?u?one ku do?owi. a tak?e od strony pó?nocnej roma?ski portal prowadz?cy z prezbiterium do nieistniej?cej, nieroma?skiej zakrystii i jedno o?cie?e w ?cianie nawy po?udniowej. Z pierwszego okresu budowy pochodz? te? arkady mi?dzynawowe i ?uk t?czy. Na cokole jednego z filarów zachowa? si? pó?noroma?ski motyw li?cia.

W centrum miejscowo?ci Banie.Informacje praktyczne

N: 53.101097
E: 14.660924

ul. Boles?awa Chrobrego 5
74-110 Banie

zachodniopomorskie
gryfi?ski

galerii: 1, na stronach: 1  Usytuowanie obiektu

  Pozostaw komentarz

  Kod antyspamowy
  aaa

  Komentarze

  komentarzy: 0, na stronach: 0